پژوهشنامه علوم سیاسی, دوره (8), شماره (3), سال (2013-9) , صفحات (69-98)

عنوان : ( تحلیل گفتمانی اصلاحات امیرکبیر در متون منتخب روزنامه وقایع اتفاقیه )

نویسندگان: سیدحسین اطهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شرایطی که امیر در قدرت قرار گرفت ویژگیهای خاصی داشت که ناشی از شکست ایران در دو جنگ با روس ها بود. او که پایهگذار اندیشه پبشرفت در ایران به شمار می رود، در مدت زمامداری خود سیاستی مستقل و ملی در پیش گرفت . قبل از اصلاحات امیرکبیر کشور تقریباً به کلی فاقد هرگونه استقلال در حوزههای مختلف سیاسی، اقتصادی و نظامی بود. اما به نظر میرسد بر اثر اصلاحات امیرکبیر فرایند کسب استقلال در بخشهای مختلف فعالیتهای اجتماعی درحال تحقق میباشد. امیرکبیر میخواست با افزایش تولید و ایجاد امنیت در کشور و اتخاذ سیاست مستقل، نظام قاجاری را به حداقلی از اعمال حاکمیت در کشور برساند. بنابراین هدف اساسی حمایت از تولید داخلی که بر ایجاد صنایع جدید مبتنی بود، کسب استقلال بهعنوان دال مرکزی اصلاحات است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل گفتمان و با بررسی متن های منتخب از چهل شماره اول روزنامه وقایع اتفاقیه که در زمان صدارت امیرکبیر منتشر شده است در پی آن هستیم تا تأثیر اصلاحات امیرکبیر بر حوزههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در زمان صدارتش را مورد ارزیابی قرار دهیم.

کلمات کلیدی

, گفتمان, صنایع بدیعه, روزنامه وقایع اتفاقیه, استقلال, رعیت, تحلیل گفتمان,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036854,
author = {اطهری, سیدحسین},
title = {تحلیل گفتمانی اصلاحات امیرکبیر در متون منتخب روزنامه وقایع اتفاقیه},
journal = {پژوهشنامه علوم سیاسی},
year = {2013},
volume = {8},
number = {3},
month = {September},
issn = {1735-790X},
pages = {69--98},
numpages = {29},
keywords = {گفتمان، صنایع بدیعه، روزنامه وقایع اتفاقیه، استقلال، رعیت، تحلیل گفتمان، امیرکبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل گفتمانی اصلاحات امیرکبیر در متون منتخب روزنامه وقایع اتفاقیه
%A اطهری, سیدحسین
%J پژوهشنامه علوم سیاسی
%@ 1735-790X
%D 2013

[Download]