بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (5), شماره (2), سال (2013-9) , صفحات (153-160)

عنوان : ( مطالعه کمی و کیفی تولید علوفه در کشت مخلوط کوشیا (Kochia scoparia L.) با ارزن پادزهری (Panicum antidotale Retz.) تحت شرایط آبیاری با آب شور )

نویسندگان: محمدعلی فرجیان مشهدی , محمد کافی , احمد نظامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شوری خاک و آب آبیاری مشکلات عمده ای را برای تولید علوفه بوجود آورده است بنابراین این تحقیق با هدف بررسی کمی و کیفی تولید علوفه در کشت مخلوط کوشیا (Kochia scoparia L.) و ارزن پادزهری (Panicum antidotale Retz.) در شرایط آبیاری با آب شور به اجرا درآمد. هدایت الکتریکی آب آبیاری در طی دوره رشد 9/4 دسی زیمنس بر متر بود. این آزمایش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 90-1389 در مزرعه تحقیقات شوری قطب علمی گیاهان زراعی ویژه دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارهای آزمایش متشکل از سه سطح مختلف (25، 50 و 75 درصد) از ترکیب نسبی دو گونه و دو تیمار تک کشتی بود. در بین تیمارهای مخلوط در مجموع دو چین، تیمار 50% ارزن و 50% کوشیا با میانگین 1408 گرم در مترمربع بیشترین عملکرد ماده خشک را داشت و پس از آن تیمار 25% ارزن و 75% کوشیا و تیمار 75% ارزن و 25% کوشیا به ترتیب با میانگین 1317 و 993 گرم در مترمربع قرار گرفتند. به علت رشد کمتر ارزن پادزهری (گیاهی چند ساله) در سال اول، سهم زیادی از عملکرد ماده خشک در هر تیمار، مربوط به کوشیا بود و در تمامی تیمارهای مخلوط، نسبت برابری زمین کمتر از یک بود. در چین اول و دوم، تفاوت معنی داری بین تیمارهای مخلوط از نظر درصد پروتئین خام، خاکستر، فیبر شوینده خنثی (NDF) و فیبر شوینده اسیدی (ADF) وجود نداشت. ولی با توجه به خصوصیات متفاوت کمی و کیفی علوفه این دو گیاه، تحقیقات بیشتر در این زمینه توصیه می شود.

کلمات کلیدی

, ارزش غذایی, پروتئین خام, خاکستر, فیبر شوینده خنثی, فیبر شوینده اسیدی, نسبت برابری زمین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036859,
author = {فرجیان مشهدی, محمدعلی and کافی, محمد and نظامی, احمد},
title = {مطالعه کمی و کیفی تولید علوفه در کشت مخلوط کوشیا (Kochia scoparia L.) با ارزن پادزهری (Panicum antidotale Retz.) تحت شرایط آبیاری با آب شور},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2013},
volume = {5},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-7713},
pages = {153--160},
numpages = {7},
keywords = {ارزش غذایی، پروتئین خام، خاکستر، فیبر شوینده خنثی، فیبر شوینده اسیدی، نسبت برابری زمین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه کمی و کیفی تولید علوفه در کشت مخلوط کوشیا (Kochia scoparia L.) با ارزن پادزهری (Panicum antidotale Retz.) تحت شرایط آبیاری با آب شور
%A فرجیان مشهدی, محمدعلی
%A کافی, محمد
%A نظامی, احمد
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2013

[Download]