پژوهش های حفاظت آب و خاک, دوره (20), شماره (4), سال (2014-3) , صفحات (235-249)

عنوان : ( بررسی تأثیر کاربرد هم زمان فروزین و AQS بر کاهش زیستی آهن فریک در کانی هماتیت )

نویسندگان: نسرین قربان زاده , امیر لکزیان , غلامحسین حق نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاهش آهن در کانی های آهن دار در اصلاح زیستی مناطق آلوده به آلاینده های آلی و غیرآلی نقش چشم گیری داشته و درک عوامل مؤثر در این فرایند دارای اهمیت بسیار می باشد. مواد آلی مختلف با سازوکارهایی مانند انتقال الکترون و کمپلکس کردن آهن فرو، در کاهش زیستی آهن فریک مؤثر می باشند. بمنظور بررسی تاثیر کاربرد همزمان AQS ( ناقل الکترون) و فروزین (کمپلکس کننده) بر کاهش زیستی آهن فریک موجود در کانی هماتیت آزمایشی با 24 تیمار و 3 تکرار در قالب طرح.کاملاً تصادفی در حضور باکتری شونلا انجام شد. تیمارهای شاهد شامل 6 سطح فروزین (صفر 5/0، 1، 5/1، 2، 5/2 میلی مولار ) و شش سطح AQS ( 0، 10، 20، 30، 40 و 50 میکرومولار ) و تیمارهای ترکیبی شامل سطوح متغیر فروزین همراه با غلظت ثابت 50 میکرومولار AQS و سطوح متغیر AQS همراه با غلظت ثابت 2 میلی مولار فروزین بودند. در تیمارهای ترکیبی با سطوح متغیر فروزین و غلظت ثابت AQS مقدار آهن فرو محلول و قابل استخراج با اسید با افزایش غلظت فروزین افزایش اما در تیمارهای ترکیبی با سطوح متغیر AQS و غلظت ثابت فروزین تفاوت قابل ملاحظه ای در مقدار آهن فرو محلول و قابل استخراج با اسید مشاهده نشد. اثرات فروزین و بر کاهش زیستی افزایشی بودند اما به نظر می رسد که هیچ کدام از این دو ترکیب به تنهایی برای AQS افزایش فرایند کاهش زیستی آهن فریک موجود در کانی هماتیت غالب نمی باشند.

کلمات کلیدی

, کاهش زیستی آهن فریک, شونلا, هماتیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036864,
author = {قربان زاده, نسرین and لکزیان, امیر and حق نیا, غلامحسین},
title = {بررسی تأثیر کاربرد هم زمان فروزین و AQS بر کاهش زیستی آهن فریک در کانی هماتیت},
journal = {پژوهش های حفاظت آب و خاک},
year = {2014},
volume = {20},
number = {4},
month = {March},
issn = {2322-2077},
pages = {235--249},
numpages = {14},
keywords = {کاهش زیستی آهن فریک، شونلا، هماتیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر کاربرد هم زمان فروزین و AQS بر کاهش زیستی آهن فریک در کانی هماتیت
%A قربان زاده, نسرین
%A لکزیان, امیر
%A حق نیا, غلامحسین
%J پژوهش های حفاظت آب و خاک
%@ 2322-2077
%D 2014

[Download]