چهارمین سمپوزیوم ملی بهداشت و بیمار یهای طیور- شهرکرد , 2008-08-19

عنوان : ( بررسی سطح سرمی متابولیتهای نیتریک اکساید در جوجه های گوشتی مبتلا به کوکسیدیوز تجربی (NO) )

نویسندگان: خداداد پیرعلی خیرآبادی , الهام فرهمند , حسین حسن پور , حسین نورانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کوکسیدیوز مهمترین و متداولترین بیماری انگلی در طیور است که سالانه ضررهای اقتصادی فراوانی را بر صنعت طیور وارد می ساز د. در این مطالعه با هدف بررسی میزان تولید متابولیتهای نیتریک اکسا ید در طی روند پاتولوژیک کوکسیدیوز با محلولی از ااسیست های عفونت زا که شامل چهار گونه Ross تجربی در جوجه های گوشتی ، 30 قطعه جوجه نژاد آیمریا (آسروولینا، ماگزیم ا، نکاتریکس و تنلا ) بود در سن 26 روزگی مورد چالش قرار گرفتند و سپس در روزها ی صفر ( انجام شده و ضایعات کالبدگشائی نیز ارزیابی شد . سطح OPG 10 و 14 پس از چالش، آزمایش ، قبل از چالش)، 6 سرمی متابولیتهای نیتریک اکساید ، در روزهای مختلف، اندازه گیری شد . نتایج حاصله حاکی از افزایش قابل توجه ا ی در (p<0.05 ) و تغییرات هیستوپاتولوژیک روده در روزهای 10 و 14 بعد از چالش بویژه در روز 14 OPG میزان دفع نسبت به روز صفر بوده است که نشان از روند پاتولوژیک کوکسیدیوز دارد . میزان نیترات و نیز مجموع نیتریت و نیترات بطور معنی داری تنها در روز 14 بعد از چالش ن سبت به روز صفر افزایش یافت که می تواند دلیلی بر دخالت نیتریک اکساید در پاتوژنز کوکسیدیوز باشد

کلمات کلیدی

, کوکسیدیوز, نیتریک اکساید, جوجه گوشتی, ضایعات هیستوپاتولوژیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036875,
author = {خداداد پیرعلی خیرآبادی and الهام فرهمند and حسین حسن پور and نورانی, حسین},
title = {بررسی سطح سرمی متابولیتهای نیتریک اکساید در جوجه های گوشتی مبتلا به کوکسیدیوز تجربی (NO)},
booktitle = {چهارمین سمپوزیوم ملی بهداشت و بیمار یهای طیور- شهرکرد},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {کوکسیدیوز، نیتریک اکساید، جوجه گوشتی، ضایعات هیستوپاتولوژیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی سطح سرمی متابولیتهای نیتریک اکساید در جوجه های گوشتی مبتلا به کوکسیدیوز تجربی (NO)
%A خداداد پیرعلی خیرآبادی
%A الهام فرهمند
%A حسین حسن پور
%A نورانی, حسین
%J چهارمین سمپوزیوم ملی بهداشت و بیمار یهای طیور- شهرکرد
%D 2008

[Download]