پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2013-08-24

عنوان : ( بررسی اثر الگوی کشت گوجه فرنگی و گل جعفری بر تراکم و تنوع علف های هرز )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , قربانعلی اسدی , الهام عزیزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثرات دگرآسیبی گل جعفری (Tagetes erecta) بر ترکیب و تنوع علف های هرز گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum)، آزمایشی به صورت کرتهای خردشده بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1390-1389 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به اجرا درآمد. تیمارهای مورد بررسی شامل سه رقم گوجه فرنگی(جینا، فلات و استرین هایتک ترک) و پنج الگوی کشت (تک کشتی گوجه فرنگی وکشت مخلوط ردیفی گوجه فرنگی- گل جعفری خارجی با نسبت های1:1، 1:2، 1:3و1:4) بود. نتایج نشان داد که در نمونه برداری اول، بیشترین تراکم علف های هرز در واحد سطح در تک کشتی گوجه فرنگی به تعداد 96/78 بوته در متر مربع مشاهده شد. کشت مخلوط گوجه فرنگی و گل جعفری با نسبت 1:3 دارای کمترین تراکم علف هرز به تعداد 62/37 بوته در متر مربع بود. در نمونه برداری دوم، کمترین تراکم علف های هرز در کشت مخلوط گوجه فرنگی و گل جعفری با نسبت 1:3 مشاهده شد. وزن خشک کل علف های هرز در نمونه برداری اول کمتر از نمونه برداری دوم بود و در هر دو مرحله نمونه برداری، بیشترین وزن خشک کل علف های هرز در الگوی مخلوط با نسبت 1:3 مشاهده شد. با تغییر نوع الگوی کاشت، شاخص های تنوع شانون، مارگالوف و سیمپسون علف های هرز تغییر یافت. کمترین مقادیر شاخص های مورد بررسی در الگوی کشت مخلوط گوجه فرنگی و گل جعفری با نسبت 1:1 مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, تک کشتی, دگرآسیبی, شاخص های تنوع, علف های هرز, کشت مخلوط
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036914,
author = {کوچکی, علیرضا and اسدی, قربانعلی and الهام عزیزی},
title = {بررسی اثر الگوی کشت گوجه فرنگی و گل جعفری بر تراکم و تنوع علف های هرز},
booktitle = {پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2013},
location = {کرج, ايران},
keywords = {تک کشتی، دگرآسیبی، شاخص های تنوع، علف های هرز، کشت مخلوط},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر الگوی کشت گوجه فرنگی و گل جعفری بر تراکم و تنوع علف های هرز
%A کوچکی, علیرضا
%A اسدی, قربانعلی
%A الهام عزیزی
%J پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2013

[Download]