پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2013-08-24

عنوان : ( اثر الگوی کشت و کود دامی بر تراکم و تنوع علف های هرز سیر و اسفناج )

نویسندگان: قربانعلی اسدی , الهام عزیزی , رضا قربانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر الگوی کشت و کود دامی بر تراکم و تنوع علف های هرز سیر و اسفناج، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 91-1390 انجام شد. تیمارهای مورد بررسی شامل سه سطح کود دامی (0، 10 و 20 تن در هکتار) در کرت های اصلی و شش نوع الگوی کشت (تک کشتی سیر، تک کشتی اسفناج و کشت مخلوط ردیفی سیر و اسفناج با نسبت های 1:1، 2:2، 3:3و4:4) در کرت های فرعی بود. نتایج نشان داد که اثر سطوح مختلف کود دامی فقط بر تراکم علف های هرز در نمونه برداری دوم و سوم و وزن خشک علف های هرز در نمونه برداری سوم از نظر آماری معنی دار بود. در نمونه برداری دوم، بیشترین تراکم علف های هرز در شرایط عدم اعمال کود دامی حاصل شد که اختلاف معنی داری با سطح کودی 10 تن در هکتار نداشت اما این پارامتر در مرحله سوم نمونه برداری از روند مشابه با مرحله دوم تبعیت نکرد. در مرحله سوم نمونه برداری نیز بیشترین وزن خشک علف های هرز در شرایط عدم اعمال کود دامی حاصل شد. بیشترین وزن خشک کل علف های هرز در تک کشتی گیاه سیر مشاهده شد. در مرحله اول نمونه برداری، اثرسطوح کودی بر شاخص های تنوع علف های هرز از نظر آماری معنی دار نشد. در مرحله دوم نمونه برداری، بیشترین مقادیر شاخص های مورد بررسی در سطح کود دامی 10 تن در هکتار حاصل شد. در مرحله سوم نمونه برداری، سطوح کودی 10 و 20 تن در هکتار دارای بیشترین شاخص های تنوع مارگالوف و شانون بودند. اثر الگوی کاشت بر شاخص های تنوع علف های هرز در مراحل دوم و سوم نمونه برداری از نظر آماری معنی دار بود.

کلمات کلیدی

, تراکم, وزن خشک, شاخص شانون, شاخص مارگالوف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036916,
author = {اسدی, قربانعلی and الهام عزیزی and قربانی, رضا},
title = {اثر الگوی کشت و کود دامی بر تراکم و تنوع علف های هرز سیر و اسفناج},
booktitle = {پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2013},
location = {کرج, ايران},
keywords = {تراکم، وزن خشک، شاخص شانون، شاخص مارگالوف},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر الگوی کشت و کود دامی بر تراکم و تنوع علف های هرز سیر و اسفناج
%A اسدی, قربانعلی
%A الهام عزیزی
%A قربانی, رضا
%J پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2013

[Download]