دانشنامه حقوق اقتصادی, دوره (19), شماره (2), سال (2013-3) , صفحات (1-20)

عنوان : ( تحریم اقتصادی از منظر حقوق بین الملل با تأکید بر حقوق بین الملل اقتصادی و حق توسعه )

نویسندگان: غلامرضا خواجی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حقوق بین الملل اقتصادی و توسعه تحریم های اقتصادی را فاقد وجاهت قانونی می داند.

کلمات کلیدی

, حقوق بین الملل توسعه, تحریم اقتصادی, حاکمیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036927,
author = {خواجی, غلامرضا},
title = {تحریم اقتصادی از منظر حقوق بین الملل با تأکید بر حقوق بین الملل اقتصادی و حق توسعه},
journal = {دانشنامه حقوق اقتصادی},
year = {2013},
volume = {19},
number = {2},
month = {March},
issn = {2322-4177},
pages = {1--20},
numpages = {19},
keywords = {حقوق بین الملل توسعه، تحریم اقتصادی، حاکمیت کشورها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحریم اقتصادی از منظر حقوق بین الملل با تأکید بر حقوق بین الملل اقتصادی و حق توسعه
%A خواجی, غلامرضا
%J دانشنامه حقوق اقتصادی
%@ 2322-4177
%D 2013

[Download]