مهندسی مکانیک امیرکبیر, دوره (47), شماره (1), سال (2015-9) , صفحات (91-99)

عنوان : ( مقایسه نتایج تجربی انتقال حرارت نانوسیالات آب/آلومینا و آب/اکسید مس در کانال مثلثی متساوی الاضلاع در شار حرارتی ثابت دیواره )

نویسندگان: سعید زینالی هریس , زهرا عدالتی , سیدحسین نوعی باغبان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی تجربی و عددی انتقال حرارت جابجایی در کانال های غیر دایره ای جهت استفاده در کاربردهای گرمایشی و سرمایشی اهمیت زیادی دارد. مقاطع غیر مدور بدلیل افت فشار کمتری که در مقایسه با مقاطع دایره ای ایجاد می کنند در مواردی که افت فشار سیال پارامتر مهمی باشد بسیار مورد توجه قرار می گیرند البته مقدار حرارت منتقل شده در این کانالها نسبت به لوله های مدور کمتر می باشد. در میان کانال های غیر دایره ای، کانال های مثلثی افت فشار کمتر و البته انتقال حرارت نامناسب تری را نشان می دهند. یکی از روشهای نوین بهبود انتقال حرارت در این مقاطع استفاده از نانوسیال می باشد. نانوسیال محیطهای جدید انتقال حرارت می باشد که سوسپانسیون پایدار نانوذرات در سیال پایه است. در این مقاله انتقال حرارت نانوسیال آب/آلومینا و آب/اکسید مس در کانال مثلثی متساوی الاضلاع به صورت تجربی بررسی گردیده است. نتایج تجربی حاصل نشان می دهد ضریب انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیالات مورد استفاده بیشتر از ضریب انتقال حرارت تجربی آب خالص است. همچنین جهت مقایسه انتقال حرارت نانوسیالات آب/آلومینا و آب/اکسید مس در کانال مثلثی نمودارهای مربوط به عدد ناسلت و ضریب انتقال حرارت جابجایی رسم شده است که بیانگر افزایش این مقادیر با افزایش عدد پکلت و کسر حجمی نانو سیال در محدوده غلظتی مورد بررسی است. نتایج حاصل بیانگر آن است که عدد ناسلت و ضریب انتقال حرارت جابجایی برای نانو سیال آب/اکسید مس مقادیر بیشتری را نسبت به نانو سیال آب/آلومینا نشان می دهند.

کلمات کلیدی

, نانو سیال آب/آلومینا , نانو سیال آب/اکسید مس , کانال مثلثی, بهبود انتقال حرارت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036929,
author = {زینالی هریس, سعید and عدالتی, زهرا and نوعی باغبان, سیدحسین},
title = {مقایسه نتایج تجربی انتقال حرارت نانوسیالات آب/آلومینا و آب/اکسید مس در کانال مثلثی متساوی الاضلاع در شار حرارتی ثابت دیواره},
journal = {مهندسی مکانیک امیرکبیر},
year = {2015},
volume = {47},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-6032},
pages = {91--99},
numpages = {8},
keywords = {نانو سیال آب/آلومینا - نانو سیال آب/اکسید مس - کانال مثلثی- بهبود انتقال حرارت جابجایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه نتایج تجربی انتقال حرارت نانوسیالات آب/آلومینا و آب/اکسید مس در کانال مثلثی متساوی الاضلاع در شار حرارتی ثابت دیواره
%A زینالی هریس, سعید
%A عدالتی, زهرا
%A نوعی باغبان, سیدحسین
%J مهندسی مکانیک امیرکبیر
%@ 2008-6032
%D 2015

[Download]