حفاظت گیاهان, دوره (27), شماره (1), سال (2013-6) , صفحات (118-127)

عنوان : ( تعیین الگوی توزیع جمعیت علف هرز خارشتر Alhagi pseudalhagi (M.B) Desv. با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی چندی ساز بردار یادگیر (LVQ4) )

نویسندگان: عباس روحانی , حسن مکاریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تهیه نقشه های دقیق پراکنش علف های هرز به منظور کنترل متناسب با مکان آن ها مورد توجه بسیاری از محققین می باشد. این پژوهش نیز به در سطح مزرعه انجام شد . (LVQ منظور بررسی توزیع عل ف هرز خارشتر و ترسیم نقشه پراکنش آن با استفاده از شبکه عصبی چند ی ساز بردار یادگیر ( 4داده های مربوط به جمعیت علف هرز خارشتر از طریق نمونه برداری از 550 نقطه از سطح یک مزرعه در حال آیش واقع در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود در استان سمنان در سال 1389 بدست آمد. ارزیابی قابلیت شبکه عصبی در پیش بینی توزیع مکانی علف هرز با مقایسه آماری پارامترهایی مانند میانگی ن، واریانس، توزیع آماری رگرسیونی بین مقادیر پیش بینی شده مکانی توسط شبک ه عصبی و مقادیر واقعی آنها و نیز معیار بدست آمد که p= 1/ و 000 p≥ 0/2 ، p≥ 0/ دقت کلاس بندی انجام شد . نتایج نشان داد که در فاز آموزش، آزمایش و کل، به ترتیب مقادیر 7 نشان دهنده ع دم وجود تفاوت معنی داری در سطح 5 درصد بین مقادیر ویژگی های آماری (میانگین، واریانس و توزیع آماری ) مجموعه داده های پیش بینی شده مکانی عل ف هرز و مقادیر واقعی آنها بود . به عبارتی شبکه عصبی مصنوعی به خوبی توانست مدل داد ه های مکانی علف هرز را بیاموزد . نتایج نشان داد که شبکه عصبی آموزش دیده، دارای قابلیت بالایی در پیش بینی مکانی علف هرز در نقاط نمونه برداری نشده با خطای تشخیص کمتر 0 درصد بود . شبکه عصبی توانست پس از کلاس بندی، نقشه توزیع مکانی علف هرز خارشتر را در تمام نقاط سطح مزرعه ترسیم نماید . نقشه / از 9 حاصل از کلاس بندی نشان داد که علف هرز خارشتر دارای توزیع لکه ای است و لذا امکان کنترل متناسب با مکان آن در مزرعه مورد مطالعه وجود دارد.

کلمات کلیدی

, توزیع لکه ای, کشاورزی دقیق, کلاس بندی, نقشه علف هرز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036936,
author = {روحانی, عباس and حسن مکاریان},
title = {تعیین الگوی توزیع جمعیت علف هرز خارشتر Alhagi pseudalhagi (M.B) Desv. با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی چندی ساز بردار یادگیر (LVQ4)},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2013},
volume = {27},
number = {1},
month = {June},
issn = {۲۰۰۸-۴۷۴۹},
pages = {118--127},
numpages = {9},
keywords = {توزیع لکه ای، کشاورزی دقیق، کلاس بندی، نقشه علف هرز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین الگوی توزیع جمعیت علف هرز خارشتر Alhagi pseudalhagi (M.B) Desv. با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی چندی ساز بردار یادگیر (LVQ4)
%A روحانی, عباس
%A حسن مکاریان
%J حفاظت گیاهان
%@ ۲۰۰۸-۴۷۴۹
%D 2013

[Download]