آب و خاک, دوره (27), شماره (1), سال (2013-5) , صفحات (90-102)

عنوان : ( ارزیابی قابلیت مدل شبکه عصبی مصنوعی LVQ4a2 در پیش بینی الگوی توزیع مکانی کادمیم در خاک )

نویسندگان: هادی قربانی , عباس روحانی , ناصر حافظی مقدس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش به منظور پیش بینی کلاس بندی الگوی تغییرات مکانی عنصر کادمیم با استفاده از شبکه عصبی LVQ4a2 در سطح استان گلستان LVQ4a این پژوهش به منظور پیش بینی کلاس بندی الگوی تغییرات مکانی عنصر کادمیم با استفاده از شبکه عصبی 2انجام شد . داده های مربوط به غلظت کادمیم از طریق نمونه برداری از سطح منطقه مورد مطالعه و اندازه گیری کادمیم کل خاک به دست آمد . برای در پیش بینی توزیع مک انی عنصر کادم یم از مقایسه آماری پارامترهایی مانند میانگین، واریانس، توزیع آماری LVQ4a ارزیابی قابلیت شبکه عصبی 2گرسیونی بین مقادیر پیش بینی شده مکانی توسط شبکه عصبی و مقادیر واقعی آنها و نیز معیار دقت کلاس بندی استفاده شد . نتایج حاصل نشان داد ای پیش بینی شده مکانی عنصر

کلمات کلیدی

, کلاس بندی, شبکه عصبی مصنوعی, کادمیم, خاک, استان گلستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036937,
author = {هادی قربانی and روحانی, عباس and حافظی مقدس, ناصر},
title = {ارزیابی قابلیت مدل شبکه عصبی مصنوعی LVQ4a2 در پیش بینی الگوی توزیع مکانی کادمیم در خاک},
journal = {آب و خاک},
year = {2013},
volume = {27},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-4757},
pages = {90--102},
numpages = {12},
keywords = {کلاس بندی، شبکه عصبی مصنوعی، کادمیم، خاک، استان گلستان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی قابلیت مدل شبکه عصبی مصنوعی LVQ4a2 در پیش بینی الگوی توزیع مکانی کادمیم در خاک
%A هادی قربانی
%A روحانی, عباس
%A حافظی مقدس, ناصر
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2013

[Download]