آموزش پرستاری, دوره (1), شماره (2), سال (2013-2) , صفحات (29-35)

عنوان : ( میزان دستیابی دانشجویان مقطع کارشناسی به اهداف آموزشی از دیدگاه دانشجویان و سرپرستاران بخش ها )

نویسندگان: بهروز مهرام , مریم وحیدی , حسین نامدار ارشتناب , لاله حسینی شهیدی , محمد مجلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قدمه: آموزش پرستاری در سطح کارشناسی، گامی بنیادین و زمینهساز تربیت پرستار حرفهای قلمداد می شود. بنابراین ضروری است که اثربخشی برنامه آموزشی این دوره، مورد ارزشیابی قرار گیرد. دانشجویان به عنوان عناصر اصلی آموزش و سرپرستاران بخشها به عنوان شاهدان عملکرد دانشجویان در بالین از بهترین منابع اطلاعات در هر سیستم آموزشی می باشند. این مطالعه با هدف بررسی میزان دستیابی دانشجویان مقطع کارشناسی پرستاری به اهداف آموزشی از دیدگاه دانشجویان و سرپرستاران بخشها انجام گرفته است. روش: این پژوهش، مطالعهای توصیفی مقطعی است که براساس رویکرد ارزشیابی مبتنی بر مدیریت و با استفاده از الگوی سیپ انجام شده است. بیست و هفت دانشجوی ترم هشت پرستاری و ده نفر از سرپرستاران بخشها یا نماینده آنها در مراکز آموزشی درمانی به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که مشخصات دموگرافیک و در هفت حیطه مراقبتی، آموزشی، پژوهشی، مشاورهای، مدیریتی و حمایتی، توانبخشی و حرفه ای، دیدگاه دانشجویان و همچنین سرپرستاران را نسبت به میزان دستیابی دانشجویان مقطع کارشناسی پرستاری به اهداف آموزشی اندازه و با استفاده از آمار توصیفی SPSS v. میگیرد که پس از تعیین روایی و پایایی مورد استفاده قرار گرفت. داده ها با نرم افزار 13 و تحلیلی تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: اکثر دانشجویان ( 63 %) و اکثر سرپرستاران بخشها یا نماینده آنها ( 80 %) میزان تحقق اهداف آموزشی در مقطع کارشناسی پرستاری را در حد نسبتاً مطلوب گزارش کردند. از طرفی با وجود بالا بودن میانگین نمره در گروه دانشجویان .(p=0/ نسبت به گروه پرستاران، تفاوت آماری معناداری در دستیابی به اهداف آموزشی در دو گروه دیده نشد ( 79 نتیجه گیری: علی رغم گزارش دستیابی به اهداف آموزشی از دیدگاه دانشجویان و سرپرستاران بخشها در سطح نسبتاً مطلوب، برای ارتقای کیفیت عملکرد فارغ التحصیلان پرستاری، بررسی عوامل مؤثر در دستیابی به اهداف آموزشی و همچنین برنامهریزی جهت رفع نقایص موجود پیشنهاد میشود.

کلمات کلیدی

, اهداف آموزشی, دانشجو, پرستاری, الگوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036941,
author = {مهرام, بهروز and مریم وحیدی and حسین نامدار ارشتناب and لاله حسینی شهیدی and محمد مجلی},
title = {میزان دستیابی دانشجویان مقطع کارشناسی به اهداف آموزشی از دیدگاه دانشجویان و سرپرستاران بخش ها},
journal = {آموزش پرستاری},
year = {2013},
volume = {1},
number = {2},
month = {February},
issn = {3812-2322},
pages = {29--35},
numpages = {6},
keywords = {اهداف آموزشی، دانشجو، پرستاری، الگوی سیپ،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T میزان دستیابی دانشجویان مقطع کارشناسی به اهداف آموزشی از دیدگاه دانشجویان و سرپرستاران بخش ها
%A مهرام, بهروز
%A مریم وحیدی
%A حسین نامدار ارشتناب
%A لاله حسینی شهیدی
%A محمد مجلی
%J آموزش پرستاری
%@ 3812-2322
%D 2013

[Download]