دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار , 2011-02-16

عنوان : ( ارزیابی کارایی شبکه های عصبی مصنوعی در برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل به عنوان عاملی موثر در فرسایش بادی (مطالعه موردی: منطقه مروست استان یزد) )

نویسندگان: محمدتقی دستورانی , فرزانه یقینی , محمد اخوان قالیباف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

 /+7’ . 8$  4 9 ’$()* %&  + ,-. /012$$ 3$4$+ 56&%& 9  B>=@CDE9 0$/ .=1 A $ /> ;(?@’ .;(< = /# : ( J NEI&J- / A’ $ B$.F: $.# 3. .FG H* IJ$> @%\\\\\\\"!-$/K $/B;( .=LE%JM9 @>/+74$R= . A.7 K0P $$$ .QFB()* %& :56&%&/ O =7$E$F /3& .(’ / Z E# A. YE $ UVVX& UVVW- ’ /NK= J9#EF56&%&%&R=/ TS>=@  =$ $ .#$&G=+& $/B. \\\\\\\"#.7 =’* $$ B/ - [YE J$> $.6&H#/ $$/3&J * N#\\\\\\\\0[$].=91  4$\\\\\\\\0’ B J9#EF56&%& A.7 J9#EF56&%& ( A.=+4 G\\\\\\\"0)= 2@0  .= $. .\\\\\\\"& 03 9: :9 -5(1 7# 38 6- 4, -5\\\\\\\'2

کلمات کلیدی

, 03 9: :9 -5(1 7# 38 6- 4, -5\\\\\\\'23 (- 6
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036947,
author = {دستورانی, محمدتقی and فرزانه یقینی and محمد اخوان قالیباف},
title = {ارزیابی کارایی شبکه های عصبی مصنوعی در برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل به عنوان عاملی موثر در فرسایش بادی (مطالعه موردی: منطقه مروست استان یزد)},
booktitle = {دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار},
year = {2011},
location = {یزد, ايران},
keywords = {03 9: :9 -5(1 7# 38 6- 4; -5\\\\\\\'23 (- 6},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی کارایی شبکه های عصبی مصنوعی در برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل به عنوان عاملی موثر در فرسایش بادی (مطالعه موردی: منطقه مروست استان یزد)
%A دستورانی, محمدتقی
%A فرزانه یقینی
%A محمد اخوان قالیباف
%J دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
%D 2011

[Download]