دومین همایش ملی آخرین داوردهای علمی و پژوهشی زعفران , 2013-10-30

عنوان : ( اثر سطوح پلیمر سوپرجاذب بر عملکرد گل و کلاله زعفران )

نویسندگان: سرور خرم دل , رحمت الله قشم , عاطفه قلیزادگان احسان آباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بمنظور ارزیابی خصوصیات زراعی، عملکرد گل و کلاله زعفران تحت تأثیر سطوح پلیمر سوپرجاذب، آزمایشی در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در دو سال 1389 و 1390 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. پنج سطح پلیمر سوپرجاذب شامل 0، 1/0، 2/0، 4/0 و 8/0 درصد وزنی بر اساس وزن خاک خشک به عنوان تیمار مدنظر قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اثر سطوح پلیمر سوپر جاذب بر مدت گلدهی، وزن خشک بنه، تعداد گل و وزن خشک کلاله زعفران معنی دار (01/0p≤) بود. با افزایش کاربرد پلیمر سوپرجاذب از صفر تا 8/0 درصد وزنی بر اساس وزن خاک خشک مدت گلدهی 71 درصد افزایش یافت. همچنین افزایش مقدار کاربرد پلیمر سوپرجاذب از صفر تا 8/0 درصد وزنی بر اساس وزن خاک خشک موجب بهبود 77 و 261 درصدی به ترتیب تعداد گل و وزن خشک کلاله زعفران شد. بنابراین، از آنجا که در مناطق کاشت زعفران معمولاً تنش خشکی رخ می دهد و محتوی رطوبتی خاک نسبتاً پایین است، لذا می توان با کاربرد پلیمر سوپر جاذب از طریق تسریع در شروع دوره بهره برداری از مزرعه زعفران، طول دوره کاشت تا اقتصادی شدن عملکرد را کاهش و عملکرد را بهبود بخشید.

کلمات کلیدی

, عملکرد کلاله, محتوی رطوبتی, مدت گلدهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036949,
author = {خرم دل, سرور and قشم, رحمت الله and قلیزادگان احسان آباد, عاطفه},
title = {اثر سطوح پلیمر سوپرجاذب بر عملکرد گل و کلاله زعفران},
booktitle = {دومین همایش ملی آخرین داوردهای علمی و پژوهشی زعفران},
year = {2013},
location = {تربت حیدریه, ايران},
keywords = {عملکرد کلاله، محتوی رطوبتی، مدت گلدهی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر سطوح پلیمر سوپرجاذب بر عملکرد گل و کلاله زعفران
%A خرم دل, سرور
%A قشم, رحمت الله
%A قلیزادگان احسان آباد, عاطفه
%J دومین همایش ملی آخرین داوردهای علمی و پژوهشی زعفران
%D 2013

[Download]