دومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران , 2013-10-30

عنوان : ( ارزیابی عملکرد گل و کلاله زعفران تحت تأثیر بافت خاک )

نویسندگان: سرور خرم دل , امیر سلیمانی , اذین راشد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر بافت خاک بر خصوصیات زراعی و عملکرد گل و کلاله زعفران، آزمایشی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در دو سال 1389 و 1390 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. سه نوع بافت خاک در دامنه سبک تا نیمه سنگین شامل لوم شنی، لوم و لوم رسی به عنوان تیمار مدنظر قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اثر بافت خاک بر مدت گلدهی، تعداد گل و وزن خشک کلاله زعفران معنی دار (01/0p≤) بود. بالاترین مدت گلدهی زعفران برابر با 13/4 گل در روز برای خاک لوم شنی مشاهده گردید که به ترتیب برابر با 28 و 65 درصد بالاتر از خاک لوم و لوم رسی بود. بالاترین وزن خشک کلاله برابر با 94/0 گرم بر متر مربع برای بافت لوم شنی حاصل گردید که به ترتیب برابر با 30 و 49 درصد بالاتر از بافت لوم و لوم رسی بود. بدین ترتیب، از آنجا که تکثیر زعفران با بنه انجام می شود و با توجه به تأثیر بافت خاک بر رشد بنه، می توان از طریق انتخاب راهکارهای مدیریت زراعی در زمینه سبکتر کردن بافت خاک، علاوه بر تسریع در زمان شروع بهره برداری اقتصادی از مزرعه، عملکرد زعفران را نیز بهبود بخشید.

کلمات کلیدی

, خاک سبک, عملکرد کلاله, فشردگی خاک, مدت گلدهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036950,
author = {خرم دل, سرور and امیر سلیمانی and راشد, اذین},
title = {ارزیابی عملکرد گل و کلاله زعفران تحت تأثیر بافت خاک},
booktitle = {دومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران},
year = {2013},
location = {تربت حیدریه, ايران},
keywords = {خاک سبک، عملکرد کلاله، فشردگی خاک، مدت گلدهی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی عملکرد گل و کلاله زعفران تحت تأثیر بافت خاک
%A خرم دل, سرور
%A امیر سلیمانی
%A راشد, اذین
%J دومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران
%D 2013

[Download]