هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری , 2011-04-27

عنوان : ( بررسی دقت روابط تجربی برآورد زمان تمرکز جریان های سطحی حوزه های آبخیز مناطق خشک )

نویسندگان: محمدتقی دستورانی , علی طالبی , اسماعیل عبدالله وند , علیرضا مقدم نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

1972 )، ین- چاو ( 1983 ) و زمردی ( 2005 ) SCS ،( در این تحقیق روابطه تجربی کرپیچ ( 1940 )، کالیفرنیا ( 1944 در برآورد زمان پیمایش جریان های سطحی بازه های جزئی در سرشاخه های دو حوزه آبخیز منشاد و ده بالا در منطقه شیرکوه استان یزد مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور برآوردهای صورت گرفته با استفاده از این روابط 75 ) مورد مقایسه قرار گرفت. g/ lit با اندازه گیری های صحرایی حاصل از تزریق یکباره محلول نمک طعام (به غلظت نتایج ارزیابی برآوردهای این روابط نشان داد که از نظر زمان پیمایش جزئی (در بازه های با طول کم) و همچنین زمان پیمایش مجموع (زمان حاصل جمع زمان پیمایش مجموعه بازه های برداشتی) رابطه های زمردی و هاکتانیر- سزن نتایج تقریبا قابل قبولی ارائه می نمایند. این درحالیست که هیچ یک از این روابط در برآورد زمان پیمایش کلی (زمان پیمایش برآوردی در کل محدوده برداشت با استفاده از میانگین پارامترهای زبری و شیب) عملکرد مناسبی ندارند، هرچند رابطه های هاکتانیر-سزن، کالیفرنیا و زمردی تا حدودی نتیجه مناسب تری ارائه می کنند.

کلمات کلیدی

, زمان پیمایش, تزریق یکباره, رابطه تجربی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036958,
author = {دستورانی, محمدتقی and علی طالبی and اسماعیل عبدالله وند and علیرضا مقدم نیا},
title = {بررسی دقت روابط تجربی برآورد زمان تمرکز جریان های سطحی حوزه های آبخیز مناطق خشک},
booktitle = {هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری},
year = {2011},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {زمان پیمایش، تزریق یکباره، رابطه تجربی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی دقت روابط تجربی برآورد زمان تمرکز جریان های سطحی حوزه های آبخیز مناطق خشک
%A دستورانی, محمدتقی
%A علی طالبی
%A اسماعیل عبدالله وند
%A علیرضا مقدم نیا
%J هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری
%D 2011

[Download]