آموزه های قرآنی, دوره (1), شماره (16), سال (2013-3) , صفحات (95-118)

عنوان : ( باز خوانی پدیده اختلاف قرائات از نگاه نصر حامد ابو زید )

نویسندگان: مرتضی ایروانی نجفی , فاطمه رضاداد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دکتر نصر حامد أبو زید از دگر اندیشان دین است که در زمینه مسائل علوم قرآنی،از جمله پدیده اختلاف قرائات ،دیدگاه های بعضا متفاوت از آرای پیشینیان عرضه کرده است، این مقاله برآن است تا به بهره گیری از روش کتابخانه ای واسنادی وبا نگاهی تحلیلی سیر قرائت پژوهی ابو زید را مرور کرده وبرخی چالش های موجود در آن به نقد وارزیابی بنشیند. وی اختلاف قرائات را درپیوند با سرشت الفاظ قرآن مورد مطالعه قرار داده،توجیهعقلی اختلاف قرائات را در دیدگاه اشاعره مبنی بر حدوث وقدم قرآن وتوجیه عقلی آن را در احرف سبعه می جوید وضمن اعتقاد به جوازقرائت به معنی ،تثبیت قرائات را ناشی از دخالت تعصب قرشی می داند.دیدگاهای وی به دلیل تعارضات درون مجموعی وبرون مجموعی مخدوش وگاهینیز برگرفته از آرای مستشرقان است.ر

کلمات کلیدی

, قرآن, اختلاف قرائات, نصر حامد ابو زید, سبعة أحرف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036959,
author = {ایروانی نجفی, مرتضی and رضاداد, فاطمه},
title = {باز خوانی پدیده اختلاف قرائات از نگاه نصر حامد ابو زید},
journal = {آموزه های قرآنی},
year = {2013},
volume = {1},
number = {16},
month = {March},
issn = {2251-9378},
pages = {95--118},
numpages = {23},
keywords = {قرآن، اختلاف قرائات،نصر حامد ابو زید،سبعة أحرف},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T باز خوانی پدیده اختلاف قرائات از نگاه نصر حامد ابو زید
%A ایروانی نجفی, مرتضی
%A رضاداد, فاطمه
%J آموزه های قرآنی
%@ 2251-9378
%D 2013

[Download]