هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری , 2011-04-27

عنوان : ( معرفی مدل توزیع هیدرولوژیکی URBS-MO برای مناطق شهری )

نویسندگان: اسماعیل حجتی مروست , محمدتقی دستورانی , علی طالبی , علی سلاجقه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به افزایش جمعیت ساکن در شهرها و گسترش آنها به ویژه افزایش تعداد کلان شهرها در کشور، توجه و پرداخت به آبخیزداری شهری با در نظر گرفتن اصول و مفاهیم صحیح، نه تنها ضرورتی گریز ناپذیر بلکه یک الزام که از مدلهای جدید در زمینه آبخیزداری شهری می - URBS – MO است. در این تحقیق سعی بر این است تا مدل باشد معرفی گردد. این مدل توزیع هیدرولوژیکی، اجزای سیل ناشی از بارش (یعنی رواناب سطحی و زیرسطحی، زهکشی از طریق جریان فاضلاب و تبخیر و تعرق) و همچنین اطلاعات مربوط به چگونگی خاک شهری (سطح اشباع، ظرفیت ذخیرهسازی) در مقیاس جزئی مدلسازی میکند، سپس با توصیف دقیقی از شبکه هیدروگرافی ارتباط میدهد. این مدل به طور مداوم اجرا می شود و برای بازسازی سری متغیرهای هیدرولوژیکی با زمان بسیار طولانی، در نظر گرفته شده است. به منظور ارزیابی این مدل، از آن در دو مقیاس متفاوت در دو حوزه شهری با کاربریهای مختلف زمین که دادههای هیدرولوژیکی آنها در دسترس بود، استفاده شده است. این ارزیابی بر اساس مقایسه میزان جریان و سطح اشباع مشاهدهای و شبیه سازی شده و جزئیات محدودههای مختلف (خاک، مناطق غیر قابل نفوذ یا طبیعی) و همکاران ( 2008 )، در کشور فرانسه انجام شده است Rodriguez نسبت به خروجی، صورت گرفت. مطالعه مذکور توسط و از نتایج مثبتی برخوردار میباشد. به همین منظور در حال حاضر این مدل در حال کالیبراسیون و اجرا در بخشی از شهر تهران میباشد.

کلمات کلیدی

, مدل توزیع هیدرولوژیکی, رواناب, سیلاب.آبخیزداری شهریURBS – MO
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036960,
author = {اسماعیل حجتی مروست and دستورانی, محمدتقی and علی طالبی and علی سلاجقه},
title = {معرفی مدل توزیع هیدرولوژیکی URBS-MO برای مناطق شهری},
booktitle = {هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری},
year = {2011},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {مدل توزیع هیدرولوژیکی، رواناب، سیلاب.آبخیزداری شهریURBS – MO},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T معرفی مدل توزیع هیدرولوژیکی URBS-MO برای مناطق شهری
%A اسماعیل حجتی مروست
%A دستورانی, محمدتقی
%A علی طالبی
%A علی سلاجقه
%J هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری
%D 2011

[Download]