دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی , 2013-10-29

عنوان : ( تحلیل سینوپتیکی بارندگیهای سنگین و فراگیر غرب ایران )

نویسندگان: رضا دوستان , محمد میردریکوندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بارشهای سنگین از جمله عوامل جوی مخاطره آمیز ی هستند که با ایجاد سیل و آب گرفتگی سالانه خسارات سنگینی به بخشهای مختلف و زیر ساختی کشور وارد می سازند. لذا شناخت و بررسی عوامل ایجاد کننده این بارشهای سیل زا برای اقدامات و برنامه ریزیها، لازم و ضروری به نظر می رسد . اهداف این مقاله ، شناسایی و طبقه بندی الگوههای همدیدی است که بارشهای سنگین و فراگیر را در غرب کشور ایجاد می کنند وهمچنین نشان دادن توزیع و فراوانی فصلی این الگوها در منطقه می باشد. به این منظور ،داده های بارشی 14 ایستگاه سینوپتیک استانهای غرب کشور (لرستان ،کرمانشاه ،کردستان ، ایلام و همدان) با طول دوره آماری مشترک 19 سال(2005- 1987) از سازمان هواشناسی دریافت گردید. و بر اساس آستانه درصدی، مقدار بارش سنگین هر ایستگاه ، تعیین و تعداد70روز مشترک بارش سنگین و فراگیر ایستگاهها برای تجزیه و تحلیل استخراج گردید. در ادامه با استفاده از داده های ارتفاعی تراز 500 هکتو پاسکال روزهای مشترک (70روز) از مرکز پیش بینی محیطی آمریکا NCEP/NCAR دریافت شد و ماتریسی به ابعاد 675 ×70 برای حالت S تحلیل مولفه اصلی آماده شد. در نهایت با استفاده از روش تحلیل مولفه اصلی و خوشه بندی، 4 الگوی اصلی فشار که بارشهای سنگین و فراگیر غرب کشور مشخص گردید . نتایج نشان داد در زمان فعالیت این الگوهها چند عامل تاثیر گذار وجود دارد ، نقش تراف احمر که موجب صعود جریانات در ترازهای پایین وردسپهر گردیده بسیار تعیین کننده بوده است. همچنین تغذیه رطوبتی به وسیله جریانات جنوبی و قرارگیری یک الگوی پرفشار بر روی دریای عرب ، با ایجاد واگرایی نقش عمده ای در انتقال رطوبت به این سامانه ها را برعهده دارد

کلمات کلیدی

, الگوی فشار, بارش سنگین و فراگیر, تحلیل مولفه اصلی, تحلیل خوشه بندی, غرب ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036964,
author = {دوستان, رضا and میردریکوندی, محمد},
title = {تحلیل سینوپتیکی بارندگیهای سنگین و فراگیر غرب ایران},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {الگوی فشار- بارش سنگین و فراگیر- تحلیل مولفه اصلی- تحلیل خوشه بندی-غرب ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل سینوپتیکی بارندگیهای سنگین و فراگیر غرب ایران
%A دوستان, رضا
%A میردریکوندی, محمد
%J دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
%D 2013

[Download]