تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, دوره (31), شماره (1), سال (2015-3) , صفحات (1-10)

عنوان : ( تأثیر ترکیب های هورمونی بر القاء کالوس گیاه دارویی کرفس کوهی (Kelussia odoratissimia Mozaff.) و بررسی رشد آن در محیط کشت مایع )

نویسندگان: لیلا رازقی یدک , مجید عزیزی ارانی , سید مهدی زیارت نیا , عبدالرضا باقری , سیدحسین نعمتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کرفس کوهی( .Kelussia odoratissima Mozaff) از تیره چتریان از گونههای شناخته شده دارویی بومی مراتع ایران بوده که تاکنون وجود آن در سایر مناطق جهان گزارش نشده است. به دلیل برداشت بی‌رویه آن در اوایل دوره رویشی و زمان نسبتا زیاد موردنیاز برای استقرار و تولید بذر, این گیاه فرصت تجدید حیات و تولید بذر را نداشته و به همین دلیل از گیاهان در معرض انقراض ایران محسوب می‌شود. پیشرفت‌های صورت گرفته در زمینه کشت بافت می‌توانند کارآیی بسیاری در تکثیر گیاهان در معرض خطر انقراض و همچنین افزایش توان ژنتیکی گیاهان دارویی داشته باشند. به‌منظور بررسی تاثیر تیمارهای هورمونی بر القای کالوس از گیاهچه‌های استریل ریزنمونه تهیه گردید. تیمارها شامل محیطکشت پایه MS به همراه سطوح مختلف هورمون ( 2-4-D(5/0, 1 و2 یا a1,a2,a3) + Kin(0, 5/0 و 1 یا b1,b2,b3) و محیطکشت پایه MS به همراه ( NAA(5/0, 1 و2 یا a4,a5,a6)+ BA(0, 5/0 و1 یا b4,b5,b6) بود. پس از یک ماه میزان رشد, وزن و درصد کال‌زایی اندازهگیری و مقایسه شد. با در نظر گرفتن صفات فوق بیشترین اندازه کالوس(41/6 میلی‌متر) و بیشترین درصد کال‌زایی (93%) در غلظت ((mgl-1 5/0) Kin +(mgl-12) (2,4-Dو بیشترین وزن کالوس (1408/0 گرم) در غلظت ((mgl-1 1) NAA + (mgl-15/0) BA) بدست آمد. سپس به منظور بررسی کالوسها در شرایط محیط مایع و ایجاد سوسپانسیون سلولی, ترکیب های هورمونی برگزیده ((2)2-4-D +(5/0)Kin) و ((2)NAA+ (5/0) BA ) در دو محیط MS و B5 با سه سطح انتی‌اکسیدان (PVP,PVPP و PVP+PVPP) جمعا 12 تیمار در 4 هفته متوالی ارزیابی شدند. نتایج تفاوت معنی‌داری در سطح 5% بین عوامل موثر بر وزن خشک سلول را نشان داد درحالیکه این عوامل بر روی وزن تر تاثیر معنیداری نداشتند. بیشترین وزن تر و خشک مربوط به محیط B5 با PVP (1/0) به میزان 6940/1 گرم بود. وزن تر و خشک سلول در طی هفتههای متوالی روند افزایشی را نشان داد.

کلمات کلیدی

, القا کالوس, kelussia odoratissima , ترکیب هورمونی, کشت سلولی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036967,
author = {رازقی یدک, لیلا and عزیزی ارانی, مجید and سید مهدی زیارت نیا and باقری, عبدالرضا and نعمتی, سیدحسین},
title = {تأثیر ترکیب های هورمونی بر القاء کالوس گیاه دارویی کرفس کوهی (Kelussia odoratissimia Mozaff.) و بررسی رشد آن در محیط کشت مایع},
journal = {تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران},
year = {2015},
volume = {31},
number = {1},
month = {March},
issn = {1735-0905},
pages = {1--10},
numpages = {9},
keywords = {القا کالوس;kelussia odoratissima ; ترکیب هورمونی; کشت سلولی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر ترکیب های هورمونی بر القاء کالوس گیاه دارویی کرفس کوهی (Kelussia odoratissimia Mozaff.) و بررسی رشد آن در محیط کشت مایع
%A رازقی یدک, لیلا
%A عزیزی ارانی, مجید
%A سید مهدی زیارت نیا
%A باقری, عبدالرضا
%A نعمتی, سیدحسین
%J تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
%@ 1735-0905
%D 2015

[Download]