پژوهشهای نوین روانشناختی-روانشناسی, دوره (8), شماره (29), سال (2013-6) , صفحات (183-193)

عنوان : ( سوگیری توجه در اضطراب حالت، صفت: پارادایم ردیابی نقطه )

نویسندگان: فاطمه شهامت ده سرخ , جواد صالحی فدردی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شواهد پژوهشی زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه افراد با اضطراب بالا به طور انتخابی به اطلاعات تهدیدکننده توجه میکنند. در این میان نتایج متناقضی در رابطه با سوگیری توجه در اضطراب صفت و حالت وجود دارد. در پژوهش حاضر هدف نویسندگان بررسی سوگیری توجه در اضطراب صفت و حالت است. پژوهش علی مقایسهای ۱۲۰ دانشجوی دختر و پسر از دانشگاه فردوسی بودند که به شیوه و (STAI) نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند. دو ابزار پرسشنامه اضطراب صفت حالت اسپیل برگر آزمون کامپیوتری ردیابی نقطه بر آزمودنیها اجرا شد. از میان شرکت کنندگان حاضر، دادههای مربوط به ۷۶ مؤنث) که به عنوان اضطراب صفت و حالت بالا و پایین تعیین شده بودند، تحلیل / ۷۶ آزمودنی (% ۱ نشان داد که اثر اصلی (ANCOVA) گشت. تحلیل نتایج این پژوهش با روش تحلیل کوواریانس اما اثر تعاملی مربوط به (F( ۷۵ و ۱ ) =۸/۱۷۴ ،p=۰/۰۰۶ ،d=۰/ مربوط به اضطراب صفت معنادار است ( ۶۸ اضطراب حالت و تعامل این دو معنادار نمیباشد. بر این اساس افراد با اضطراب صفت بالا نسبت به اطلاعات تهدیدکننده سوگیری داشته و در برداشت توجه از این اطلاعات مشکل دارند. سوگیری توجه نسبت به منابع تهدید در اضطراب صفت بالا مرتبط با تمایل انتخابی به ردیابی اطلاعات تهدیدکننده است، که خود مؤلفهای از گوش به زنگی بالا در این افراد است.

کلمات کلیدی

, اضطراب صفت, اضطراب حالت, سوگیری توجه, ردیابی نقطه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036972,
author = {شهامت ده سرخ, فاطمه and صالحی فدردی, جواد},
title = {سوگیری توجه در اضطراب حالت، صفت: پارادایم ردیابی نقطه},
journal = {پژوهشهای نوین روانشناختی-روانشناسی},
year = {2013},
volume = {8},
number = {29},
month = {June},
issn = {1435-7685},
pages = {183--193},
numpages = {10},
keywords = {اضطراب صفت، اضطراب حالت، سوگیری توجه، ردیابی نقطه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سوگیری توجه در اضطراب حالت، صفت: پارادایم ردیابی نقطه
%A شهامت ده سرخ, فاطمه
%A صالحی فدردی, جواد
%J پژوهشهای نوین روانشناختی-روانشناسی
%@ 1435-7685
%D 2013

[Download]