بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29

عنوان : ( بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی چویل(Ferulago angulata) بر اشرشیاکلی )

نویسندگان: فریده طباطبائی یزدی , بهروز علی زاده بهبهانی , مریم حیدری سورشجانی , سید علی مرتضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گیاه چویل با نام علمی Ferulago angulata یکی از گیاهان با ارزش و بومی غرب ایران می باشد. در این پژوهش غلظت های مختلف عصاره های آبی و اتانولی چویل تهیه و اثر ضد میکروبی عصاره های چویل به دو روش انتشار در آگار به کمک دیسک و روش تمام ظرف بر باکتری Escherichia coli PTCC 1395 مورد بررسی قرار گرفت. حداقل غلظت مهار کنندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) با استفاده از روش رقت لوله ای تعیین گردید. نتایج نشان داد که تمامی غلظت های عصاره اتانولی بر Escherichia coli اثر بازدارندگی داشت، اما در غلظتmg/ml20 عصاره آبی چویل اثر بازدارندگی مشاهده نشد. حداقل غلظت مهار کنندگی عصاره های آبی و اتانولی به ترتیب mg/ml 64 و 32 و حداقل غلظت کشندگی به ترتیب mg/ml 128 و 64 محاسبه شد. با توجه به اثر کشندگی عصاره های چویل می توان از عصاره این گیاه به عنوان یک نگهدارنده طبیعی و جدید در صنعت غذا بهره برد.

کلمات کلیدی

, چویل, حداقل غلظت مهارکنندگی, حداقل غلظت کشندگی, اشرشیا کلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036975,
author = {طباطبائی یزدی, فریده and علی زاده بهبهانی, بهروز and حیدری سورشجانی, مریم and مرتضوی, سید علی},
title = {بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی چویل(Ferulago angulata) بر اشرشیاکلی},
booktitle = {بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2013},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {چویل، حداقل غلظت مهارکنندگی، حداقل غلظت کشندگی، اشرشیا کلی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی چویل(Ferulago angulata) بر اشرشیاکلی
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A علی زاده بهبهانی, بهروز
%A حیدری سورشجانی, مریم
%A مرتضوی, سید علی
%J بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران
%D 2013

[Download]