دومین همایش علمی آخرین دستاوردهای علمی وپژوهشی زعفران , 2013-10-30

عنوان : ( بررسی عوامل گسترش کشت زعفران در شهرستان نیشابور نمونه موردی : روستای اسحق آباد )

نویسندگان: مجید حمزه یی , خدیجه بوزرجمهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تجربیات متعدد حاکی از آن است که یکی از اصلی ترین عوامل شکست برنامه های توسعه روستایی در کشور، شکست برنامه های توسعه کشاورزی بوده است و بمنظور جلوگیری از این ناکامی ها، یکی ازدغدغه های مهم برنامه ریزان روستایی و کشاورزی انتخاب الگوی کشت مناسب است، به نحوی که ضمن شکوفایی اقتصاد روستا و فراهم آوردن زمینه اشتغال، بتواند تسهیل کنندۀ برنامه های توسعه روستا نیز گردد. تجربیات کشورهای پیشرو در زمینۀ کشت محصولات دارای ارزش بالا نشان می دهد که الگوی کشت این محصولات می تواند در دستیابی به اهدافی همچون کاهش فقر و پایدار سازی جمعیت روستایی از طریق افزایش اشتغال و استفادۀ صحیح از منابع طبیعی کمک شایانی کند. در سالیان اخیر کشت محصول با ارزش زعفران در شهرستان نیشابور دارای رشد محسوسی بوده است. این رشد به نحوی بوده که در روستاهای شاخصی همچون اسحق آباد که در کاشت محصول پیاز زبانزد بوده است، باعث تغییر الگوی کشت شده است. روش این تحقیق توصیفی تحلیلی و از منابع کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. نتایج مصاحبه با 138 نفر زعفران کار روستای اسحاق حجم نمونه که با فرمول کوکران براورد شده و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد که عوامل جغرافیایی و جاذبه های بازار مصرف، مهمترین فاکتورهای گسترش الگوی کشت زعفران در منطقه بوده است. واژگان کلیدی: محصولات با ارزش بالا، زعفران، الگوی کشت، اسحاق آباد شهرستان نیشابور

کلمات کلیدی

, واژگان کلیدی: محصولات با ارزش بالا, زعفران, الگوی کشت, اسحاق آباد شهرستان نیشابور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036994,
author = {حمزه یی, مجید and بوزرجمهری, خدیجه},
title = {بررسی عوامل گسترش کشت زعفران در شهرستان نیشابور نمونه موردی : روستای اسحق آباد},
booktitle = {دومین همایش علمی آخرین دستاوردهای علمی وپژوهشی زعفران},
year = {2013},
location = {تربت حیدریه, ايران},
keywords = {واژگان کلیدی: محصولات با ارزش بالا، زعفران، الگوی کشت، اسحاق آباد شهرستان نیشابور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عوامل گسترش کشت زعفران در شهرستان نیشابور نمونه موردی : روستای اسحق آباد
%A حمزه یی, مجید
%A بوزرجمهری, خدیجه
%J دومین همایش علمی آخرین دستاوردهای علمی وپژوهشی زعفران
%D 2013

[Download]