علوم آماری ایران, دوره (6), شماره (2), سال (2013-3) , صفحات (119-134)

عنوان : ( تحلیلی از برآوردگرهای اندازه وابستگی دمی بالا )

نویسندگان: محمد امینی , هادی جباری نوقابی , مهلا قاسم نژادفرسنگی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله رفتار حدی وابستگی دمی بایا بررسی شده و سپس یک سری داده واقعی تحلیل شده است

کلمات کلیدی

, وابستگی دمی, تابع مفصل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037003,
author = {امینی, محمد and جباری نوقابی, هادی and قاسم نژادفرسنگی, مهلا},
title = {تحلیلی از برآوردگرهای اندازه وابستگی دمی بالا},
journal = {علوم آماری ایران},
year = {2013},
volume = {6},
number = {2},
month = {March},
issn = {1735-8183},
pages = {119--134},
numpages = {15},
keywords = {وابستگی دمی- تابع مفصل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیلی از برآوردگرهای اندازه وابستگی دمی بالا
%A امینی, محمد
%A جباری نوقابی, هادی
%A قاسم نژادفرسنگی, مهلا
%J علوم آماری ایران
%@ 1735-8183
%D 2013

[Download]