دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی, دوره (14), شماره (2), سال (2013-8) , صفحات (90-100)

عنوان : ( نقش حساسیت اضطرابی و نظم جویی هیجانی در پیش‌بینی اضطراب اجتماعی دانشجویان )

نویسندگان: علی مشهدی , عبدالله قاسم پور , ابراهیم اکبری , رضا ایل بیگی , شهناز حسن زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین نقش حساسیت اضطرابی و تنظیم هیجانی در پیش ­بینی اضطراب اجتماعی در دانشجویان بود. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی 90-1389 که 317 نفر (220 مرد و 97 زن) از آنها با روش نمونه­ گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای سنجش شامل مقیاس­ های افکار اضطرابی (ولز، 1994)، تنظیم هیجانی (گراس و جان، 2003) و حساسیت اضطرابی (ریس و همکاران، 1986) بود. نتایج پژوهش نشان داد که ارزیابی مجدد به عنوان یکی از مؤلفه­ های تنظیم هیجانی بصورت منفی و معنادار و حساسیت اضطرابی بصورت مثبت و معنادار قادر به پیش­ بینی اضطراب اجتماعی در بین دانشجویان بودند (001/0> P ). نتایج این پژوهش بیانگر اینست که ارزیابی مجدد و حساسیت اضطرابی سازه­ های روانشناختی مهم در پیش­ بینی اضطراب اجتماعی هستند.

کلمات کلیدی

, اضطراب اجتماعی, حساسیت اضطرابی, تنظیم هیجانی, ارزیابی مجدد,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037040,
author = {مشهدی, علی and عبدالله قاسم پور and ابراهیم اکبری and رضا ایل بیگی and شهناز حسن زاده},
title = {نقش حساسیت اضطرابی و نظم جویی هیجانی در پیش‌بینی اضطراب اجتماعی دانشجویان},
journal = {دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی},
year = {2013},
volume = {14},
number = {2},
month = {August},
issn = {1563-3314},
pages = {90--100},
numpages = {10},
keywords = {اضطراب اجتماعی، حساسیت اضطرابی، تنظیم هیجانی، ارزیابی مجدد،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش حساسیت اضطرابی و نظم جویی هیجانی در پیش‌بینی اضطراب اجتماعی دانشجویان
%A مشهدی, علی
%A عبدالله قاسم پور
%A ابراهیم اکبری
%A رضا ایل بیگی
%A شهناز حسن زاده
%J دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی
%@ 1563-3314
%D 2013

[Download]