پژوهش سیاست نظری, دوره (9), شماره (9), سال (2011-6) , صفحات (1-19)

عنوان : ( حکومت مندی در تاریخ فلسفه سیاسی )

نویسندگان: روح اله اسلامی شعبجره , فاطمه ذوالفقاریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله با مبنا قرار دادن تکنولوژی یعنی عرصه اندیشه عملی و توانایی ناخودآگاهی، بدیهی و حضوری انسان سعی می کند، سه گونه از حکومتمندی در سیر فلسفه سیاسی ترسیم گردد. حکومتمندی تنظیم رفتار جمعی انسان ها به شیوه مطلوب در امر سیاسی و کاهش احتمال مخاطرات آن و افزایش احتمال سود، لذت و شادی می باشد. بر این اساس سه نوع آرمانی پدیدار آگاهی سیاسی یعنی متافیزیک، فیزیک و اطلاعات سه عصر را شکل می دهد. این مقاله سیر اندیشه ای و عملی به صورت وجه منفی و مثبت سیاست را بررسی کرده و با ارائه بحرانها و گذرها تئوری شانس را معرفی می کند. اینکه انواع گوناگون حکومتمندی کدامند؟ آیا هیچ قانون خاصی در حکومت مندی ها به لحاظ تاریخ فلسفه سیاسی وجود دارد؟ تبلور حکومت مندی در سه عصر آگاهی بشر به چه نحوی می باشد؟ سوالهایی است که در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرند، تا حکومت مندی از سازه ی منفی در عصر اطلاعات به تمام حوزه ی اندیشه سیاسی بسط پیدا کند و در قالب یک تئوری بی طرفانه خود را نمایان سازد.

کلمات کلیدی

, حکومتمندی, عصرمتافیزیک, عصرفیزیک, عصراطلاعات, تکنولوژی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037042,
author = {اسلامی شعبجره, روح اله and فاطمه ذوالفقاریان},
title = {حکومت مندی در تاریخ فلسفه سیاسی},
journal = {پژوهش سیاست نظری},
year = {2011},
volume = {9},
number = {9},
month = {June},
issn = {2008-5796},
pages = {1--19},
numpages = {18},
keywords = {حکومتمندی، عصرمتافیزیک، عصرفیزیک، عصراطلاعات، تکنولوژی، شانس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حکومت مندی در تاریخ فلسفه سیاسی
%A اسلامی شعبجره, روح اله
%A فاطمه ذوالفقاریان
%J پژوهش سیاست نظری
%@ 2008-5796
%D 2011

[Download]