پژوهش های روابط بین الملل, دوره (1), شماره (3), سال (2012-5) , صفحات (187-213)

عنوان : ( حکومت مندی الهیات سیاسی در عصر اطلاعات (جایگاه سازه های الهیاتی در تئوری های سیاست و روابط بین الملل در عصر اطلاعات) )

نویسندگان: روح اله اسلامی شعبجره , فاطمه ذوالفقاریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حکومت مندی به فکر و تدبیر عملی پیرامون قدرت برمی گردد و سامان مندی عملی به نحو اعمال کردن و محدود کردن قدرت در آن مورد تحلیل قرار می گیرد. در حکومت مندی عصر فیزیک با منطق مکانیکی، الهیات سیاسی برساخته ای قدیمی و کودکانه بود، که تنها در عصر اسطوره ای قرار می گرفت. حکومت مندی عصراطلاعات با منطق کوانتومی و شاکله های متساهل سازه ای، فضاهای جدیدی را در اندیشه سیاسی ایجاد کرده است که الهیات سیاسی را از حاشیه به متن کشانیده است. این نوشتار قصد دارد با توجه به 7 رویکرد غالب فلسفه سیاسی عصر اطلاعات نحوه چینش قدرت و سامان دهی آنرا با توجه به مرکزیت الاهیات سیاسی بررسی کند. فرضیه این مقاله از رویکردهای ناقد مدرنیته که حکومت مندی الاهیات سیاسی را نوعی ارتجاع می داند شروع می شود و به رویکردهای میانه ای که براساس گفتگو و برخورد تمدن هاست می رسد و در آخر به ناقدان مدرنیته و گرایش های پسامدرنی می رسد که گفتمان های الاهیات سیاسی را دوباره زنده می کنند.

کلمات کلیدی

, حکومت مندی, الاهیات سیاسی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037043,
author = {اسلامی شعبجره, روح اله and فاطمه ذوالفقاریان},
title = {حکومت مندی الهیات سیاسی در عصر اطلاعات (جایگاه سازه های الهیاتی در تئوری های سیاست و روابط بین الملل در عصر اطلاعات)},
journal = {پژوهش های روابط بین الملل},
year = {2012},
volume = {1},
number = {3},
month = {May},
issn = {2251-8444},
pages = {187--213},
numpages = {26},
keywords = {حکومت مندی، الاهیات سیاسی، عصراطلاعات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حکومت مندی الهیات سیاسی در عصر اطلاعات (جایگاه سازه های الهیاتی در تئوری های سیاست و روابط بین الملل در عصر اطلاعات)
%A اسلامی شعبجره, روح اله
%A فاطمه ذوالفقاریان
%J پژوهش های روابط بین الملل
%@ 2251-8444
%D 2012

[Download]