پژوهش های حبوبات ایران, دوره (3), شماره (2), سال (2013-3) , صفحات (55-64)

عنوان : ( تأثیر آنتاگونیستی جدایه های سودوموناس فلورسنت علیه قارچFusarium oxysporum f. sp. ciceris )

نویسندگان: زهرا ابراهیمی کاظم آباد , حمید روحانی , فاطمه جمالی , عصمت مهدی خانی مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژمردگی فوزاریومی نخودیکی از مهم ترین بیماری های این گیاه درایران به شمار م یرود. به منظور شناسایی عوامل کنترل بیولوژیکی این بیماری، سودومونا سهای فلورسنت از فراریشة نخودبا استفاده از محیط کشت کینگ ب در مزارع استان خراسان ، جداسازی و شمارش شدند. فعالیت ضدقارچی 80 جدای ة باکتریایی علیه قارچدر دو محیط کشت کینگ ب و سیب زمینی دکستروز آگاربررسی شد. نتایج نشان داد که از بین 80 جدایة مورد بررسی81 درصد استرین هادرمحیط KB و 94 درصد استرین ها در محیط سیب زمینی دکستروز آگار دارای توانایی بازدارندگی از رشد قارچ بودند . بین تولید متابولیت های ضدقارچی با کاهش بیماری، همبستگی مشاهده شد؛ ولی در مورد تولید سیدروفور، هیچ گونه همبستگی مشاهده نگردید. درآزمایش های گلخانه ای،بین جدایه های مورد بررسی، جدایه M2- 15 بهترین اثر را بر وزن تَرِ ریشه و موجب کاهش معنی دار شدت بیماری در مقایسه با سایر جدایه ها گردید.

کلمات کلیدی

, آنتی بیوتیک, پژمردگی فوزاریومی نخود, سودوموناس فلورسنت, سیدروفور, کنترل بیولوژیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037057,
author = {ابراهیمی کاظم آباد, زهرا and روحانی, حمید and فاطمه جمالی and مهدی خانی مقدم, عصمت},
title = {تأثیر آنتاگونیستی جدایه های سودوموناس فلورسنت علیه قارچFusarium oxysporum f. sp. ciceris},
journal = {پژوهش های حبوبات ایران},
year = {2013},
volume = {3},
number = {2},
month = {March},
issn = {۲۰۰۸-۷۲۵X},
pages = {55--64},
numpages = {9},
keywords = {آنتی بیوتیک، پژمردگی فوزاریومی نخود، سودوموناس فلورسنت، سیدروفور، کنترل بیولوژیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر آنتاگونیستی جدایه های سودوموناس فلورسنت علیه قارچFusarium oxysporum f. sp. ciceris
%A ابراهیمی کاظم آباد, زهرا
%A روحانی, حمید
%A فاطمه جمالی
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%J پژوهش های حبوبات ایران
%@ ۲۰۰۸-۷۲۵X
%D 2013

[Download]