راهبرد, دوره (20), شماره (60), سال (2011-11) , صفحات (81-112)

عنوان : ( امکان های جهان زیستی جمهوری اسلامی ایران برای مشارکت سیاسی )

نویسندگان: روح اله اسلامی شعبجره ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مشارکت سیاسی در مورد سوژه های انسانی به کار می رود که قصد دارند عرصه قدرت را با تحولاتی رو به رو سازند که از وضعیت های نامطلوب به سمت مطلوب تغییر یابد. اولین اصل مشارکت سیاسی انگاره های فرهنگی است که منجر به ممکن گردیدن این فرایند می گردد. این گونه از کنش گری در بازی های قدرت بستگی بسیار زیادی به سازه ها و ساختارهای جمعی ای دارد، که خود را در فرهنگ سیاسی هر کشور بازتاب می دهند. این نوشتار در پی آن می باشد تا با نقد و گذر از الگوهای دوگانه انگار جامعه شناسی سیاسی از جمله کارکردگرایی، زبان شناسی روان کاوی، ساختارگرایی و الگوهای تک خطی، الگویی تئوریک برای بررسی فرهنگ سیاسی مشارکتی در ایران ارائه نماید. مدل تحلیل خود را بر اساس جهان رویکردهای انتقادی، ارتباطی و زیست های سه گانه اسلامی، ایرانی و غربی انتخاب کرده ایم و با فرمول های سیاست گذاری به صورت تجویزی در پایان نوشتار نشان خواهیم داد، که در چه صورتی این سه جهان زیست امکان مشارکت سیاسی را فراهم می کند و در چه صورتی تبدیل به انفعال و استبداد در عرصه سیاسی می شود.

کلمات کلیدی

, جهان زیست, مشارکت سیاسی, جمهوری اسلامی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037071,
author = {اسلامی شعبجره, روح اله},
title = {امکان های جهان زیستی جمهوری اسلامی ایران برای مشارکت سیاسی},
journal = {راهبرد},
year = {2011},
volume = {20},
number = {60},
month = {November},
issn = {1028-3102},
pages = {81--112},
numpages = {31},
keywords = {جهان زیست، مشارکت سیاسی، جمهوری اسلامی ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T امکان های جهان زیستی جمهوری اسلامی ایران برای مشارکت سیاسی
%A اسلامی شعبجره, روح اله
%J راهبرد
%@ 1028-3102
%D 2011

[Download]