تولیدات گیاهی, دوره (28), شماره (1), سال (2015-7) , صفحات (1-14)

عنوان : ( بررسی تاثیر کود دامی و کمپوست شهری بر رشد و نمو، میزان و عملکرد اسانس و بار میکروبی سنبل الطیب )

نویسندگان: سمیه میرمصطفائی , مجید عزیزی ارانی , معصومه بحرینی , حسین آروئی , فاطمه عروجعلیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از کودهای آلی یکی از روشهای موثر درکشت زیستی گیاهان دارویی است که نقش بسزایی درتولید گیاهان دارویی دارد. هدف از این پژوهش بررسی اثر کود دامی و کمپوست زباله شهری بر میزان رشد و نمو، اسانس و بار میکروبی سنبل الطیب بوده است. این تحقیق در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تیمار و در سه تکرار انجام شد، تیمارها شامل استفاده ازکود دامی و کمپوست شهری و شاهد بودند. صفات مورفولوژیک، میزان اسانس و میزان آلودگی میکروبی در بوته ها بررسی شد. نتایج نشان داد که کاربرد کوددامی سبب افزایش معنی دار سطح برگ، ارتفاع بوته و میزان اسانس گردید، در حالی که کمپوست شهری موجب افزایش معنی دار سطح برگ، وزن تر و خشک بوته، وزن تر و خشک ریشه، ارتفاع بوته و میزان اسانس شد. کاربرد هر دو نوع کود بخصوص کمپوست شهری باعث کاهش معنی دار طول ریشه شد. در بررسی بار میکروبی، نتایج بیانگر عدم تاثیر معنی دار تیمارهای کودی بر تمامی آلودگی های میکروبی ریشه درمقایسه با شاهد بود، بطوریکه در هیچ یک از تیمارها وجود باکتری اشرشیاکلی به تایید نرسید و از نظر سایر آلودگی های میکروبی، همه تیمارها در سطح مشابهی بودند. طبق نتایج این آزمایش کاربرد کود دامی و کمپوست شهری موجب افزایش معنی دار میزان اسانس سنبل الطیب شد و استفاده ازکمپوست شهری در افزایش وزن ریشه تاثیر معنی داری داشته و در نتیجه در افزایش عملکرد اسانس بیشتر موثر بود، و از نظرکیفیت میکروبی، کاربرد کود دامی و کمپوست شهری موجب افزایش معنی دار آلودگی محصول در مقایسه باتیمار شاهد نشد. لذاکاربرد این دو نوع کود درکشت سنبل الطیب قابل توصیه است.

کلمات کلیدی

, کودهای زیستی, ماده موثره, بار میکروبی, آلودگی, سنبل الطیب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037075,
author = {میرمصطفائی, سمیه and عزیزی ارانی, مجید and بحرینی, معصومه and آروئی, حسین and فاطمه عروجعلیان},
title = {بررسی تاثیر کود دامی و کمپوست شهری بر رشد و نمو، میزان و عملکرد اسانس و بار میکروبی سنبل الطیب},
journal = {تولیدات گیاهی},
year = {2015},
volume = {28},
number = {1},
month = {July},
issn = {2588-543X},
pages = {1--14},
numpages = {13},
keywords = {کودهای زیستی، ماده موثره، بار میکروبی، آلودگی، سنبل الطیب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر کود دامی و کمپوست شهری بر رشد و نمو، میزان و عملکرد اسانس و بار میکروبی سنبل الطیب
%A میرمصطفائی, سمیه
%A عزیزی ارانی, مجید
%A بحرینی, معصومه
%A آروئی, حسین
%A فاطمه عروجعلیان
%J تولیدات گیاهی
%@ 2588-543X
%D 2015

[Download]