هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2013-11-06

عنوان : ( ارزیابی سطح آلودگی و ریسک اکولوژیکی فلزات سنگین در خاکها و غبارهای ترافیکی شهر مشهد )

نویسندگان: فرزانه بهروش , محمدحسین محمودی قرائی , زهراملقب به فرشته قاسم زاده , سیما عوض مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

غبارها، ذرات معلق در هوا هستند که از منابع مختلف زمینی و انسان ساز به وجودآمده و پس از گذشت زمان با توجه به اندازه و چگالی شان مجددا رو سطح شهر فرو می نشینند. ١٢ نمونه از غبارها خیابانی از کنارة چند خیابان اصلی و بزرگراه در فصل تابستان و در شرایط آب و هوایی خشک جمع آور و غلظت فلزات آهن، رو ، سرب، نیکل، کروم و مس د ر آنها اندازه گیر شد. منابع احتمالی آلاینده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل اجزا اصلی شناسایی، هم چنین با استفاده از ضریب غنی ساز آثار احتمالی فعالیت ها انسانی بر غلظت فلزات سنگین ارزیابی شد. نتایج آنالیز، غلظت ها بالا فلزات سرب، مس، رو و نیکل را شاخص آلودگی ، (Igeo) نسبت به میانگین غلظت این فلزات در پوسته زمین نشان داد. سطح آلودگی با استفاده از شاخص زمین انباشت بررسی گردید. شاخص آلودگی نشان می دهد که تمام نمونه ها سطح بالایی از آلودگی (IPI) و شاخص آلودگی یکنواخت (PI) بوسیله سرب را دارند، همچنین فلز رو نیز در بیشتر نمونه ها سطح بالا آلودگی را نشان می دهد در حالیکه عناصر نیکل و مس سطح متوسط آلودگی را نشان می دهد. تحلیل نتایج نشان داد آلودگی می تواند ناشی از فعالیت ها مختلف انسانی از جمله ترافیک سنگین خودروها، احتراق سوخت ها فسیلی، مواد افزودنی به سوخت خودروها، خوردگی سطوح فلز اتومبیل ها و خوردگی مصالح ساختمانی باشد . محاسبات مربوط به ریسک اکولوژیکی نیز با استفاده از روش هاکانسون انجام گرفت. تمامی نقاط مورد مطالعه ریسک اکولوژیکی خیلی زیاد را نشان می دهند.

کلمات کلیدی

, غبارهای ترافیکی, خاک شهری, فلزات سنگین, ریسک اکولوژیکی , شهر مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037079,
author = {بهروش, فرزانه and محمودی قرائی, محمدحسین and قاسم زاده, زهراملقب به فرشته and سیما عوض مقدم},
title = {ارزیابی سطح آلودگی و ریسک اکولوژیکی فلزات سنگین در خاکها و غبارهای ترافیکی شهر مشهد},
booktitle = {هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {غبارهای ترافیکی، خاک شهری، فلزات سنگین، ریسک اکولوژیکی ، شهر مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی سطح آلودگی و ریسک اکولوژیکی فلزات سنگین در خاکها و غبارهای ترافیکی شهر مشهد
%A بهروش, فرزانه
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A قاسم زاده, زهراملقب به فرشته
%A سیما عوض مقدم
%J هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2013

[Download]