هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2013-11-06

عنوان : ( بررسی هیدروژئوشیمی منابع آب حوضه آبریز سد شیرین دره (خراسان شمالی) )

نویسندگان: بهاره صدری , حسین محمدزاده , محمدحسین محمودی قرائی , ابوالفضل مساعدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سد شیرین دره، به منظور تامین آب شرب بجنورد و بخشی از آب کشاورز برا استان خراسان شمالی در سال ١٣٨٤ احداث شده است. منطقه مورد مطالعه از نظر تقسیم بند ساختار رسوبی ایران، در زون ساختار کپه داغ قرار میگیرد. در این تحقیق به بررسی عوامل کنترل کننده شیمی منابع آب حوضه، با استفاده از مدل گیبس، و همچنین به بررسی هیدروژئوشیمی منابع آب از نظر تیپ آب، مصارف کشاورز ، مصارف صنعتی و شور با توجه به نمونهها برداشت شده از رودخانهها حوضه پرداخته شدهاست. عامل اصلی کنترل شیمی آب در منطقه هوازدگی سازندها زمینشناسی تشخیص داده شدهاست. از نظر مصارف شرب، کشاورز و صنعتی به ترتیب دررده های خوب – قابل قبول، شور- قابل استفاده و اغلب رسوبگذار قرار میگیرد. تیپ منابع آب منطقه، عمدتاًسولفاته میباشد.

کلمات کلیدی

, هیدروژئوشیمی, حوضه آبریز شیرین دره, عوامل کنترل کننده شیمی آب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037080,
author = {صدری, بهاره and محمدزاده, حسین and محمودی قرائی, محمدحسین and مساعدی, ابوالفضل},
title = {بررسی هیدروژئوشیمی منابع آب حوضه آبریز سد شیرین دره (خراسان شمالی)},
booktitle = {هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {هیدروژئوشیمی، حوضه آبریز شیرین دره، عوامل کنترل کننده شیمی آب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی هیدروژئوشیمی منابع آب حوضه آبریز سد شیرین دره (خراسان شمالی)
%A صدری, بهاره
%A محمدزاده, حسین
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A مساعدی, ابوالفضل
%J هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2013

[Download]