هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2013-11-06

عنوان : ( مقایسهی قابلیت جذب سطحی عنصر سرب توسط دو جاذب گوتیت طبیعی و گل قرمز اصلاح شده از آبهای آلوده )

نویسندگان: سیده منیره حسینی , محمدحسین محمودی قرائی , سیداحمد مظاهری , علی احمدپور , غلامرضا ثوابی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جذب سطحی یکی از روشهای مؤثر و با صرفه برای حذف فلزات سمی از جمله سرب از آبهای آلوده میباشد. در این مقاله قابلیت جذب مورد بررسی قرار گرفته است. بررسیها نشان (SDRM) سطحی سرب توسط دو جاذب ارزان قیمت شامل گوتیت طبیعی و گل قرمز اصلاح شده نسبت به گوتیت جاذب مؤثرتری SDRM داد که هر دو جاذب قابلیت بالایی برای حذف سرب از آبهای آلوده دارند ولی در غلظتهای بالا 78 درصد سرب محلول در آب را در / 98 و 53 / 150 به ترتیب 41 mg/L و گوتیت طبیعی در غلظت اولیهی SDRM برای سرب است. به طوری که 6، زمان 60 دقیقه و اندازه ذرات زیر 230 مش حذف میکنند. در این شرایط حداکثر g/L دوز جاذب ، pH= 22/5 ) و با شرایط 5 C̊) دمای محیط 24 \"میلیگرم سرب بر گرم جاذب\" میباشد. همچنین / 19 و 603 / سرب برای گوتیت و گل قرمز اصلاح شده به ترتیب 633 (qe) ظرفیت جذب مستقیم بوده در حالیکه برای گوتیت طبیعی SDRM نتایج آزمایشات نشان داد که رابطهی بین غلظت اولیهی سرب و درصد جذب، برای جاذب این رابطه به شکل معکوس میباشد.

کلمات کلیدی

, جذب سطحی, سرب, گوتیت, گل قرمز اصلاح شده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037081,
author = {حسینی, سیده منیره and محمودی قرائی, محمدحسین and مظاهری, سیداحمد and احمدپور, علی and غلامرضا ثوابی},
title = {مقایسهی قابلیت جذب سطحی عنصر سرب توسط دو جاذب گوتیت طبیعی و گل قرمز اصلاح شده از آبهای آلوده},
booktitle = {هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {جذب سطحی، سرب، گوتیت، گل قرمز اصلاح شده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسهی قابلیت جذب سطحی عنصر سرب توسط دو جاذب گوتیت طبیعی و گل قرمز اصلاح شده از آبهای آلوده
%A حسینی, سیده منیره
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A مظاهری, سیداحمد
%A احمدپور, علی
%A غلامرضا ثوابی
%J هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2013

[Download]