هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2013-11-06

عنوان : ( بررسی تغییرات نفوذ پذیری توده سنگ ساختگاه سد چهچهه و رابطه آن با تراکم درزه ها، درصد خرد شدگی و RQD )

نویسندگان: سعید صفری , غلامرضا لشکری پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه با گسترش جوامع بشری و افزایش تقاضا برای مصرف آب و از طرفی مشکل تامین آب به منظور برطرف سازی نیازهای ناشی از توسعه و گسترش جوامع، موجب تغییر روش سنتی ذخیره سازی به روشهای جدیدتر چون سدهای مخزنی شده است. سد چهچهه سدی سنگریزه ای با هسته رسی در شمال شرقی ایران و در مجاورت مرز ایران و ترکمنستان قرار دارد. در این مفاله به منظور بررسی نفوذپذیری توده سنگ ساختگاه سد، آزمایشات لوژان بر روی گمانه های حفر شده در محل ساختگاه سد انجام گرفته و سپس نتایج حاصله با تراکم درزه ها، میزان خرد شدگی و RQD ،که از بررسی مغزه های گمانه های حفاری شده بدست آمده اند، مقایسه گردیده است.

کلمات کلیدی

, نفوذپذیری, درصد خرد شدگی, آزمایش لوژان, RQD
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037095,
author = {صفری, سعید and لشکری پور, غلامرضا},
title = {بررسی تغییرات نفوذ پذیری توده سنگ ساختگاه سد چهچهه و رابطه آن با تراکم درزه ها، درصد خرد شدگی و RQD},
booktitle = {هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {نفوذپذیری، درصد خرد شدگی، آزمایش لوژان، RQD},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تغییرات نفوذ پذیری توده سنگ ساختگاه سد چهچهه و رابطه آن با تراکم درزه ها، درصد خرد شدگی و RQD
%A صفری, سعید
%A لشکری پور, غلامرضا
%J هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2013

[Download]