هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2013-11-06

عنوان : ( ارزیابی ارتباط بین خصوصیات فیزیکی ومکانیکی و دوام داری سنگ های مارنی سازند آبدراز وآب تلخ درناحیه کپه داغ، شمال شرق ایران )

نویسندگان: معصومه خلیلی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , محمد خانه باد , پوریا دهقان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به طور کلی بررسی ها انجام شده نشان می دهد که دوام پذیر سنگ ها مارنی تابع میزان کربنات کلسیم و میزان و نوع کانی ها رسی آن هامی باشد. به طور که با افزایش درصد کربنات کلسیم خواص مکانیکی سنگ ها مارنی بهبود می یابد. این سنگ ها در طبقه بند ها مهندسی از نظر رفتار مکانیکی در ضعیف ترین گروهها قرار می گیرند، در سنگ ها مارنی ارتباط بین ویژگی ها مختلف در آن ها با سنگ ها دیگر مغایرت دارد. در این بررسی ارتباط بین ویژگی ها فیزیکی ودوام دار سنگ ها مارنی سازند آبدراز و سازند بالایی آن که سازند آب تلخ نام دارد مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. ونشان داده شد که همبستگی شاخص دوام باهر یک از پارامترها مورد بررسی شامل بارنقطه ا ، درصد کربنات کلسیم، دانسیته در هر دو سازند مورد بررسی مشابه و تقریباً یکسان می باشد که یکی از دلایل آن را می توان به پیوستگی رسوبی که سازند آبدراز وآب تلخ در ناحیه کپه داغ دارند نسبت داد. به طور که مرز بالایی سازند آبدراز با سازند آب تلخ، هم شیب وپیوسته واز نظر زیستی نیز در این مرز تغییراتی مشاهده نمی شود، به طور که فرم ها پلانکتونی مانند گونه ها مختلف جنس Globotruncaتا قائده سازند آب تلخ نیز تدوام یافته اند.

کلمات کلیدی

, ویژگی های فیزیکی, دوام داری, سازند آبدراز, سازند آب تلخ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037113,
author = {خلیلی, معصومه and لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد and خانه باد, محمد and دهقان, پوریا},
title = {ارزیابی ارتباط بین خصوصیات فیزیکی ومکانیکی و دوام داری سنگ های مارنی سازند آبدراز وآب تلخ درناحیه کپه داغ، شمال شرق ایران},
booktitle = {هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ویژگی های فیزیکی، دوام داری، سازند آبدراز، سازند آب تلخ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی ارتباط بین خصوصیات فیزیکی ومکانیکی و دوام داری سنگ های مارنی سازند آبدراز وآب تلخ درناحیه کپه داغ، شمال شرق ایران
%A خلیلی, معصومه
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%A خانه باد, محمد
%A دهقان, پوریا
%J هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2013

[Download]