ششمین همایش ملّی علوم و مهندسی آبخیزداری و چهارمین همایش ملّی فرسایش و رسوب , 2010-04-28

عنوان : ( ارزیابی و واسنجی پارامترهای هیدرولوژیکی حوزه آبخیز با استفاده از نرم افزار HEC-HMS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد طرق مشهد) )

نویسندگان: محمدتقی دستورانی , ربابه خداپرست , علی طالبی , مهدی وفاخواه , جمال دشتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی و واسنجی پارامترهای هیدرولوژیکی حوزه آبخیز با استفاده از نرم افزار HEC-HMS موضوع این مقاله است

کلمات کلیدی

, شماره منحنی, کالیبراسیون, HEC-HMS, هایتوگراف, هیدروگراف.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037118,
author = {دستورانی, محمدتقی and ربابه خداپرست and علی طالبی and مهدی وفاخواه and جمال دشتی},
title = {ارزیابی و واسنجی پارامترهای هیدرولوژیکی حوزه آبخیز با استفاده از نرم افزار HEC-HMS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد طرق مشهد)},
booktitle = {ششمین همایش ملّی علوم و مهندسی آبخیزداری و چهارمین همایش ملّی فرسایش و رسوب},
year = {2010},
location = {نور, ايران},
keywords = {شماره منحنی، کالیبراسیون، HEC-HMS، هایتوگراف، هیدروگراف.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی و واسنجی پارامترهای هیدرولوژیکی حوزه آبخیز با استفاده از نرم افزار HEC-HMS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد طرق مشهد)
%A دستورانی, محمدتقی
%A ربابه خداپرست
%A علی طالبی
%A مهدی وفاخواه
%A جمال دشتی
%J ششمین همایش ملّی علوم و مهندسی آبخیزداری و چهارمین همایش ملّی فرسایش و رسوب
%D 2010

[Download]