فنی مهندسی مدرس, دوره (13), شماره (10), سال (2014-1) , صفحات (75-83)

عنوان : ( تحلیل تجربی تأثیر رچتینگ بر عمر خستگی فولاد Ck45 در بارگذاری چرخه‌ای تک محوری )

نویسندگان: محمود شریعتی , حامد محرابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به تحلیل تجربی رفتار رچتینگ و برهم کنش پدیده رچتینگ-خستگی فولاد CK45 در بارگذاری چرخه ای تک محوری پرداخته شده است. بارگذاری‌ها به صورت تنش-کنترل می‌باشند. آزمایش‌های تنش-کنترل به صورت دو مرحله ای و به منظور بررسی تأثیر کرنش رچتینگ بر عمر خستگی انجام شده‌اند. به گونه ای که ابتدا نمونه‌ها تحت آزمایش پیش-رچتینگ با بارگذاری‌های مختلف قرار می‌گیرند و سپس عمر خستگی آن‌ها با یک بارگذاری ثابت برای همه نمونه‌ها، اندازه گیری می‌شود. نتایج بدست آمده، نشان می‌دهند که، عمر خستگی به میزان زیادی متأثر از دامنه تنش پیش-رچتینگ می‌باشد. همچنین تأثیر تنش میانگین، اندک و محدود به یک تنش میانگین خاص می‌باشد.

کلمات کلیدی

, رچتینگ, خستگی, بارگذاری چرخه‌ای تک محوری, فولاد Ck45.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037134,
author = {شریعتی, محمود and حامد محرابی},
title = {تحلیل تجربی تأثیر رچتینگ بر عمر خستگی فولاد Ck45 در بارگذاری چرخه‌ای تک محوری},
journal = {فنی مهندسی مدرس},
year = {2014},
volume = {13},
number = {10},
month = {January},
issn = {****-0011},
pages = {75--83},
numpages = {8},
keywords = {رچتینگ، خستگی، بارگذاری چرخه‌ای تک محوری، فولاد Ck45.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل تجربی تأثیر رچتینگ بر عمر خستگی فولاد Ck45 در بارگذاری چرخه‌ای تک محوری
%A شریعتی, محمود
%A حامد محرابی
%J فنی مهندسی مدرس
%@ ****-0011
%D 2014

[Download]