آینه معرفت, دوره (12), شماره (35), سال (2013-9) , صفحات (149-171)

عنوان : ( تبیین ذکر احاطی و انبساطی انسان کامل )

نویسندگان: فاطمه فرضعلی , سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیر عباد خدا و راهروان راه حق و حقیقت، دو گو نه است: سیر محبی و سیر محبوبی. متناسب با این دوگروه، دوگو نه ذکر وجود دارد: مجازی و حقیقی. برخلاف ذکر مجازی که قیام به نفس اعتباری بنده دارد، در ذکر حقیقی که اصالتاً به محبوبان حق یعنی معصومان -که درود خدا بر ایشان باد - اختصاص دارد، میان ذاکر و مذکور هیچ نحوه دوگانگی وجود ندارد؛ زیرا دوگانگی از آن محجوبان است و با عصمت ناسازگار است. بنابراین حقیقت وجودی انسانکامل، حقیقت ذکر و ذاکر و مــذکور می باشد. این حقــیقتِ واحد در مراتب ظهور، خود را به صورت اذکار تکبیر، تهلیل، تحمید و تسبیح، با زبان تکوین و تشریع در صور مظاهر، یاد می کند و می ستاید. این نوشتار به همراه بررسی تفاوت مرتبه ذکر محبوبان و محجوبان، به تبیین سریان احاطی و انبساطی ذکر انسان کامل درمراتب هستی می پردازد.

کلمات کلیدی

, سیر محبوبی, سیر محبی, حقیقت ذکر, مراتب ذکر, ذکر انبساطی, انسان کامل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037165,
author = {فرضعلی, فاطمه and حسینی, سیدمرتضی},
title = {تبیین ذکر احاطی و انبساطی انسان کامل},
journal = {آینه معرفت},
year = {2013},
volume = {12},
number = {35},
month = {September},
issn = {2251-8010},
pages = {149--171},
numpages = {22},
keywords = {سیر محبوبی، سیر محبی، حقیقت ذکر، مراتب ذکر، ذکر انبساطی، انسان کامل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبیین ذکر احاطی و انبساطی انسان کامل
%A فرضعلی, فاطمه
%A حسینی, سیدمرتضی
%J آینه معرفت
%@ 2251-8010
%D 2013

[Download]