چهارمین همایش بیوانرژی ایران , 2013-10-31

عنوان : ( تولید بیوگاز از هضم بی‌هوازی کود مرغی: اثر غلظت مواد جامد آلی در بازده بیوگاز )

نویسندگان: مهدی رضایی , مهدی خجسته پور , باقر عمادی , محمدحسین حدادخداپرست ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های موجود در روند استحصال بیوگاز از کود مرغداری‌ها، غلظت بالای نیتروژن آمونیاک موجود در کود می‌باشد که اثر بازدارندگی فراوانی در پیشرفت فرآیند هضم بی‌هوازی دارد. به همین منظور تعیین و کنترل مناسب‌ترین غلظت مواد جامد آلی کل (TS) و نتیجتاً سطح مجاز آمونیاک، در خوراک هاضم های بی‌هوازی، یکی از اولویت‌های مهم در فرآیند هضم بی‌هوازی کود مرغی به شمار می‌آید. در این تحقیق، با طراحی و ساخت مجموعه ای از هاضم های بی‌هوازی تک مرحله ای، در مقیاس آزمایشگاهی و به حجم هر کدام 8 لیتر، تحت شرایط مزوفیلیک (c˚37 - 35) اثر غلظت‌های 3/5%، 7% و 10% مواد جامد آلی کل (TS) کود را بر مقدار بازده متان را در زمان ماند بین 60-30 روز، مورد بررسی قرار داده شد. نتایج حاصل از آزمایشات صورت گرفته نشان می‌دهند که بیشترین مقدار بازده متان و حجم بیوگاز به دست آمده، حاصل از هضم بی‌هوازی کود مرغی با غلظت TS 7% و در زمان ماند 40 روز می‌باشد که به ترتیب دارای مقادیر 65% و 474 لیتر می‌باشند. همچنین، هضم بی‌هوازی کود مرغی با غلظت TS 7%، نسبت به غلظت‌های 3/5% و 10%، به ترتیب 39% و 23% از لحاظ حجمی بیوگاز بیشتری تولید کرده است.

کلمات کلیدی

, کود مرغی, هضم بی‌هوازی, بیوگاز, آمونیاک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037169,
author = {رضایی, مهدی and خجسته پور, مهدی and عمادی, باقر and حدادخداپرست, محمدحسین},
title = {تولید بیوگاز از هضم بی‌هوازی کود مرغی: اثر غلظت مواد جامد آلی در بازده بیوگاز},
booktitle = {چهارمین همایش بیوانرژی ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کود مرغی، هضم بی‌هوازی، بیوگاز، آمونیاک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تولید بیوگاز از هضم بی‌هوازی کود مرغی: اثر غلظت مواد جامد آلی در بازده بیوگاز
%A رضایی, مهدی
%A خجسته پور, مهدی
%A عمادی, باقر
%A حدادخداپرست, محمدحسین
%J چهارمین همایش بیوانرژی ایران
%D 2013

[Download]