اندازه گیری تربیتی, دوره (6), شماره (23), سال (2016-12) , صفحات (20-40)

عنوان : ( ساخت و اعتباریابی مقیاس روحیه پژوهشی برای دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر مشهد )

نویسندگان: زینب شیرزاد , بهروز مهرام , حسین کارشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه: توسعه و پرورش روحیه پژوهشگری از جمله آرمان‌های نظام آموزش و پرورش رسمی قلمداد می‌شود که تحول و نوآوری را برای نسل آینده به ارمغان خواهد آورد. هدف: هدف این مطالعه تهیه ابزاری برای سنجش روحیه پژوهشی دانش‌آموزان بود. روش: روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی آزمون سازی بوده است. با استفاده از مبانی نظری مرتبط با روحیه پژوهشی، مؤلفه‌های سازنده این ویژگی شناسایی و گویه‌های مقیاس تدوین شد. تعداد 1425دانش آموز به روش خوشه ای – کومه ای انتخاب شدند. روایی به شیوه های محتوایی و از نوع داوری تخصصی، تحلیل عاملی و روایی ملاکی و پایایی به شیوه های بازآزمایی و همسانی درونی آلفای کرونباخ محاسبه شد. تحلیل سؤالات از طریق همبستگی با نمرات مقیاس‌ و تأثیر حذف سؤال بر شاخصه های واریانس و پایایی تعیین شد. یافته‌ها: همبستگی نمره کل آزمون با آزمون گرایش به تفکر انتقادی 45/0 به دست آمد. تحلیل عاملی چهار مؤلفه کنجکاوی، پشتکار، مدیریت اعمال تکانشی و توانایی انجام کارگروهی را تائید نمود. پایایی آزمون از طریق بازآزمایی با فاصله 15 روز برابر با 80/0 و از طریق همسانی درونی آلفای کرونباخ برابر با 81/0 مشاهده شد. بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به میزان پایایی و روایی به‌دست آمده، مقیاس روحیه‌پژوهشی می‌تواند مورد استفاده محققان قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, روحیه پژوهشگری, آزمون, مقطع متوسطه, دانش آموزان دختر, شهر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037173,
author = {شیرزاد, زینب and مهرام, بهروز and کارشکی, حسین},
title = {ساخت و اعتباریابی مقیاس روحیه پژوهشی برای دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر مشهد},
journal = {اندازه گیری تربیتی},
year = {2016},
volume = {6},
number = {23},
month = {December},
issn = {2252-004x},
pages = {20--40},
numpages = {20},
keywords = {روحیه پژوهشگری، آزمون، مقطع متوسطه، دانش آموزان دختر، شهر مشهد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ساخت و اعتباریابی مقیاس روحیه پژوهشی برای دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر مشهد
%A شیرزاد, زینب
%A مهرام, بهروز
%A کارشکی, حسین
%J اندازه گیری تربیتی
%@ 2252-004x
%D 2016

[Download]