مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز, دوره (42), شماره (2), سال (2012-12) , صفحات (23-31)

عنوان : ( توزیع دما در بافت تحت درمان هایپرترمیا با استفاده از روش CESE )

نویسندگان: محمدباقر آیانی , امیر قاسمی توران پشتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هایپرترمیا یکی از روش های شناخته شده برای درمان تومورها در علم پزشکی است. موفقیت درمان هایپرترمیا به پیش بینی دقیق و کنترل توزیع دما در بافت بستگی دارد. در این مطالعه با توجه به رفتار غیرفوریه ای بافت در درمان های تحت لیزر، ارتباط بین شار حرارتی و گرادیان دما با استفاده از مدل تأخیر فاز دوگانه(DPL) بیان شده است. معادله انرژی یک بعدی گذرا همراه با عبارات پرفیوژن و گرمای متابولیسم بافت به صورت عددی با استفاده از روش مکان-زمان المان بقاء و المان حل(CESE) حل شده است. روش CESE بر خلاف سایر روش های حجم محدود مرسوم، رفتار کاملا یکسانی با مکان و زمان دارد. دو مجهول دما و شار حرارتی در این روش بطور هم زمان و به صورت کاملا صریح حل می شوند. بنابراین روش فوق نسبت به سایر روش ها دقیق تر بوده و زمان حل را نیز کوتاه تر می کند. در این مطالعه نتایج بدست آمده با استفاده از روش CESE با روش های مرسوم حجم محدود مقایسه شده است. عدم ایجاد نوسان های عددی در توزیع دما در بافت، در شرایطی که ناپیوستگی های شدید رخ می دهد از ویژگی های روش عددی CESE است که در حل های قبلی این نوسانات به وضوح دیده می شود. موج حرارتی ناشی از درمان هایپرترمیا در طول زمان و در مکان های مختلف بافت مورد بررسی قرار می گیرد و عوامل موثر در موج ایجاد شده مطالعه می شود.

کلمات کلیدی

, هدایت غیرفوریه ای, روش مکان-زمان المان بقاء و المان حل, تابش لیزر.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037174,
author = {آیانی, محمدباقر and قاسمی توران پشتی, امیر},
title = {توزیع دما در بافت تحت درمان هایپرترمیا با استفاده از روش CESE},
journal = {مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز},
year = {2012},
volume = {42},
number = {2},
month = {December},
issn = {2228-5148},
pages = {23--31},
numpages = {8},
keywords = {هدایت غیرفوریه ای، روش مکان-زمان المان بقاء و المان حل، تابش لیزر.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T توزیع دما در بافت تحت درمان هایپرترمیا با استفاده از روش CESE
%A آیانی, محمدباقر
%A قاسمی توران پشتی, امیر
%J مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
%@ 2228-5148
%D 2012

[Download]