چهارمین کنفرانس بین المللی رفتار گرمایی مواد (ICMH) و دومین کنگره بین المللی مواد جدید و پیشرفته (NAMIC) , 2013-08-13

عنوان : ( بررسی تاثیر پارامترهای تنظیمی جوشکاری با الکترود غیر مصرفی (TIG) بر روی عرض ناحیه متاثر از حرارت و ارائه مدل ریاضی بهینه )

نویسندگان: هاشم تالانه , فرهاد کلاهان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روش جوشکاری گاز خنثی با الکترود غیر مصرفی (TIG) یک روش جوشکاری پرکاربرد در صنعت محسوب می گردد. به علت تمرکز حرارت در این روش، به وجود آمدن ناحیه ای تحت عنوان ناحیه متأثر از حرارت اجتناب ناپذیر است. این ناحیه محل تمرکز عیوب ساختاری بوده و مقاومت به خوردگی کمتری دارد. بنابراین اطلاع از نحوه تأثیر پارامترهای مختلف جوشکاری در پیدایش این ناحیه و اندازه آن دارای اهمیت است. مقدار جریان جوشکاری، فرکانس جوشکاری پالسی، مقدار جریان زمینه، دبی گاز آرگون و سرعت خطی جوشکاری از مهمترین پارامترهای تنظیمی این فرآیند جوشکاری می باشند. در این پژوهش با استفاده از داده های آزمایشات تجربی حاصل از جوشکاری ورق نازک فولاد زنگ نزن AISI 304 و روش های آماری چندین مدل برای بیان رابطه عرض ناحیه متأثر از حرارت و پارامترهای تنظیمی ارائه گردیده است. برای گردآوری داده ها از روش تاگوچی در طراحی آزمایشات استفاده شده است. سپس مدل های مختلف آماری بر داده ها برازش داده شده و به کمک آزمون فرضیات آماری، بهترین مدل انتخاب شده است. به کمک این مدل میتوان تاثیر هریک از پارامترهای جوشکاری و همچنین اثرات متقابل آنها را بر تشکیل ناحیه متأثر از حرارت تعیین نمود.

کلمات کلیدی

, جوشکاری با الکترود غیرمصرفی و گاز محافظ(TIG), منطقه متأثر از حرارت (HAZ), مدلسازی ریاضی, آنالیز واریانس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037180,
author = {تالانه, هاشم and کلاهان, فرهاد},
title = {بررسی تاثیر پارامترهای تنظیمی جوشکاری با الکترود غیر مصرفی (TIG) بر روی عرض ناحیه متاثر از حرارت و ارائه مدل ریاضی بهینه},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی رفتار گرمایی مواد (ICMH) و دومین کنگره بین المللی مواد جدید و پیشرفته (NAMIC)},
year = {2013},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {جوشکاری با الکترود غیرمصرفی و گاز محافظ(TIG)، منطقه متأثر از حرارت (HAZ)، مدلسازی ریاضی، آنالیز واریانس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر پارامترهای تنظیمی جوشکاری با الکترود غیر مصرفی (TIG) بر روی عرض ناحیه متاثر از حرارت و ارائه مدل ریاضی بهینه
%A تالانه, هاشم
%A کلاهان, فرهاد
%J چهارمین کنفرانس بین المللی رفتار گرمایی مواد (ICMH) و دومین کنگره بین المللی مواد جدید و پیشرفته (NAMIC)
%D 2013

[Download]