نخستین کنفرانس ملی انجمن انرژی ایران , 2013-10-19

عنوان : ( توزیع بهینة انرژی در یک واحد صنعتی در حضور واحد گازی با استفاده از مفهوم هاب انرژی )

نویسندگان: نوید بشیان , امین حجازی , مهدی ظریف , محمدحسین جاویدی دشت بیاض ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مبحث مدیریت انرژی 1 با توجه به محدودیت های موجود در منابع اولیة آن و نیاز آیندگان به انرژی دارای اهمیت خاصی می باشد. از طرفی گره خوردن این موضوع با مباحث اقتصادی و استراتژیک و همچنین تأثیر گذاری مستقیم بر محیط زیست، عواملی هستند که سبب شده است تحقیقات روز افزونی در بخش های مختلف مدیریت انرژی صورت پذیرد. نتایج این تحقیقات معرفی رویکردهای جدید و از جهاتی مناسب در این موضوعات است. از جملة این رویکردها معرفی مفهومی با نام هاب انرژی 2 می باشد. غالب صنایع برای تأمین بارهای خود از جمله بار الکتریکی، حرارتی و ... با چند حامل مختلف روبرو هستند. لذا برای حداقل سازی هزینه ها و حتی سودآوری می بایست ترکیبی از این حامل ها را مورد استفاده قرار دهند. در این مقاله علاوه بر معرفی هاب انرژی و بیان روابط مربوطه و مسائل بهینه سازی موجود، با کوره و ،CHP در نظر گرفتن یک واحد صنعتی (بصورت هاب) دارای 3 توربین گازی برآنیم تا با توزیع بهینة سهم هر حامل، هزینة کل هاب را حداقل نمایم.

کلمات کلیدی

, هاب انرژی؛ مدیریت انرژی؛ سیستمهای یکپارچة انرژی, CHP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037185,
author = {بشیان, نوید and حجازی, امین and ظریف, مهدی and جاویدی دشت بیاض, محمدحسین},
title = {توزیع بهینة انرژی در یک واحد صنعتی در حضور واحد گازی با استفاده از مفهوم هاب انرژی},
booktitle = {نخستین کنفرانس ملی انجمن انرژی ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {هاب انرژی؛ مدیریت انرژی؛ سیستمهای یکپارچة انرژی، CHP},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T توزیع بهینة انرژی در یک واحد صنعتی در حضور واحد گازی با استفاده از مفهوم هاب انرژی
%A بشیان, نوید
%A حجازی, امین
%A ظریف, مهدی
%A جاویدی دشت بیاض, محمدحسین
%J نخستین کنفرانس ملی انجمن انرژی ایران
%D 2013

[Download]