بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق , 2013-11-02

عنوان : ( مکانیابی خطا در سیستمهای انتقال با استفاده از فرکانس تشدید )

نویسندگان: اسماعیل نیازی , جواد ساده , سهیل سبزواری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله روش جدیدی برای مکان یابی خطا در سیستمهای انتقال ارائه شده است که بر اساس اندازهگیری فرکانسی که در آن پدیدة تشدید رخ میدهد پایهریزی شده است. از آنجا که این فرکانس با تغییر موقعیت وقوعِ خطا تغییر میکند این امکان وجود دارد که بتوان با اندازهگیری این فرکانس، مکان خطا را تعیین نمود. الگوریتم ارائه شده قابلیت به کارگیری در خطاهای دائمی را داشته به گونهای که پس از قطع خط به دنبال عملکرد سیستم حفاظتی، میتوان با استفاده از تجهیزات جانبی سیگنالهایی را به خط اعمال نموده و فرکانس تشدید را اندازهگیری نمود. از آنجا که عمدة الگوریتمهای ارائه شده برای فاصلهیابی خطا از وجود مقاومت خطا تأثیر منفی میپذیرند در این مقاله سعی شده تا به گونهای اثر نامطلوب مقاومت خطا بر دقت روش پیشنهادی کاهش یابد. شبیهسازیهای انجام شده توسط نرمافزارهای دقت الگوریتم و همچنین قابلیت استفاده از آن MATLAB و EMTP را تأیید میکند.

کلمات کلیدی

, : مکانیابی خطا, خط انتقال, فرکانس تشدید, مقاومت خطا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037187,
author = {نیازی, اسماعیل and ساده, جواد and سبزواری, سهیل},
title = {مکانیابی خطا در سیستمهای انتقال با استفاده از فرکانس تشدید},
booktitle = {بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {: مکانیابی خطا، خط انتقال، فرکانس تشدید، مقاومت خطا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مکانیابی خطا در سیستمهای انتقال با استفاده از فرکانس تشدید
%A نیازی, اسماعیل
%A ساده, جواد
%A سبزواری, سهیل
%J بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2013

[Download]