علوم قرآن و حدیث, دوره (1), شماره (88), سال (2012-9) , صفحات (47-71)

عنوان : ( درآمدی بر فلسفه علوم قرآنى )

نویسندگان: احمد قرائی سلطان آبادی , سعید نظری توکلی , حسن نقی زاده , علی حقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طرح مباحث علم شناسانه در دانش میان رشته ای فلسفه علم سبب شده است تا محققان علوم مختلف، اصول کلی حاکم بر علوم و معارف بشری را با نگاهی متفاوت بررسی کنند. از این رهگذر، فلسفه علوم قرآنی نیز به عنوان یکی از دانش های میان رشته ای اسلامی در صدد است بر پایه اصول و مبانی علم شناختی، ماهیت، مسائل، مبادی، کارکرد های علوم قرآنی و رابطه آن را با سایر علوم بررسی کند تا افق های تازه تری از قلمرو معرفتی علوم قرآنی به روی همگان گشوده گردد.

کلمات کلیدی

, فلسفه علم, فلسفه های مضاف, فلسفه علوم قرآنی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037190,
author = {قرائی سلطان آبادی, احمد and نظری توکلی, سعید and نقی زاده, حسن and حقی, علی},
title = {درآمدی بر فلسفه علوم قرآنى},
journal = {علوم قرآن و حدیث},
year = {2012},
volume = {1},
number = {88},
month = {September},
issn = {2008-9120},
pages = {47--71},
numpages = {24},
keywords = {فلسفه علم، فلسفه های مضاف، فلسفه علوم قرآنی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T درآمدی بر فلسفه علوم قرآنى
%A قرائی سلطان آبادی, احمد
%A نظری توکلی, سعید
%A نقی زاده, حسن
%A حقی, علی
%J علوم قرآن و حدیث
%@ 2008-9120
%D 2012

[Download]