پژوهش های قرآنی, دوره (1), شماره (69), سال (2012-6) , صفحات (134-155)

عنوان : ( چالش نخستین نزول )

نویسندگان: محمد خامه گر , حسن نقی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از دیرباز بر سر نخستین سوره نازل شده بر پیامبر اختلاف بوده که آیا هم زمان با نبوت پیامبر اختلاف بوده که آیا هم زمان با نبوت پیامبر سوره علق بر ایشان نازل شده است و یا این سوره حمد است که افتخار نخستین نزول وحی را از آن خود کرده است، یا هیچ یک از این دو سوره نخستین سوره نازل شده نبوده و سوره مدثر نخستین تجربه وحیانی رسول اکرم بوده است؟ این نوشتار در پی رفع چالش نخستین سوره نازل شده دیدگاه های موجود در این موضوع را مطرح کرده و مدارک و شواهد هر دیدگاه را بحث و بررسی می نماید.

کلمات کلیدی

, نخستی سوره , سوره علق , سوره حمد , سوره مدثر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037193,
author = {خامه گر, محمد and نقی زاده, حسن},
title = {چالش نخستین نزول},
journal = {پژوهش های قرآنی},
year = {2012},
volume = {1},
number = {69},
month = {June},
issn = {2251-9815},
pages = {134--155},
numpages = {21},
keywords = {نخستی سوره - سوره علق - سوره حمد - سوره مدثر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T چالش نخستین نزول
%A خامه گر, محمد
%A نقی زاده, حسن
%J پژوهش های قرآنی
%@ 2251-9815
%D 2012

[Download]