چهارمین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز) , 2013-10-31

عنوان : ( ارزیابی تاثیر مقدار ماده جامد کل و آهک بر تولید بیوگاز از محتویات شکمبه گاوی )

نویسندگان: سروش کلانتری میبدی , شهناز دانش , سیدهادی ابراهیمی , وحیده حیدریان میری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ضایعات کشتارگاههای صنعتی دام پتانسیل تولید بیوگاز ارزشمندی دارند که چنانچه مقدار مشخصی از ماده خشک آنها را بتوان با افزودنیهای مناسب در شرایط بی هوازی قرار داد می توان علاوه بر جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی، انرژی نهفته در ترکیبات آلی آن ها را بازیافت نمود. تحقیق حاضر با هدف بررسی پتانسیل تولید بیوگاز از محتویات شکمبه گاوی در قالب 2 آزمایش صورت گرفت. آزمایش اول به مقایسه حجم بیوگاز و غلظت گاز متان تولید شده در مقادیر مختلف ماده جامد کل در طی مدت 7 روز انکوباسیون پرداخته است و در آزمایش دوم اثر افزودن آهک در بهبود قابلیت بافری مواد، قلیاییت آنها، حجم بیوگاز تولیدی و غلظت گاز متان در یک دوره 10 روزه بررسی شد. در کلیه آزمایشها راکتورهای ناپیوسته (Batch) و به حجم 1 لیتر استفاده شد و در تمام مدت انکوباسیون دمای آن ها بر روی 35 درجه سانتی گراد ثابت نگه داشته شد. نتایج آزمایش اول نشان داد که بیشترین مقدار تجمعی بیوگاز برای ماده جامد کل 5/44% و به میزان dm3/kg VS72/24 است. بیشترین بازده تولید متان نیز برای ماده جامد 8/19% و به میزانdm3/kg VS 29/5 حاصل شد. همچنین نتایج آزمایش دوم حاکی از آن بود که افزودن آهک، با افزایش 47% بیوگاز تولیدی، تاثیر مثبتی در بهبود عملکرد هاضم داشت.

کلمات کلیدی

, بیوگاز, هضم بی هوازی, ضایعات کشتارگاهی, محتویات شکمبه, آهک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037196,
author = {کلانتری میبدی, سروش and دانش, شهناز and ابراهیمی, سیدهادی and وحیده حیدریان میری},
title = {ارزیابی تاثیر مقدار ماده جامد کل و آهک بر تولید بیوگاز از محتویات شکمبه گاوی},
booktitle = {چهارمین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بیوگاز، هضم بی هوازی، ضایعات کشتارگاهی، محتویات شکمبه، آهک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تاثیر مقدار ماده جامد کل و آهک بر تولید بیوگاز از محتویات شکمبه گاوی
%A کلانتری میبدی, سروش
%A دانش, شهناز
%A ابراهیمی, سیدهادی
%A وحیده حیدریان میری
%J چهارمین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)
%D 2013

[Download]