علوم حدیث, دوره (17), شماره (2), سال (2012-9) , صفحات (57-89)

عنوان : ( روایات تفضیل در اصول الکافی، هم ساز یا ناسازگار )

نویسندگان: حسن نقی زاده , فاطمه کرمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دسته ای از احادیث و اخبار خاندان وحی از برترین ها در گفتار رفتار و عبادات سخن می گویند. تعداد این قسم از روایاتدر اصول الکافی فراوان استو مهم ترین ویژگی آنهاتبیین برتریامری با اسم تفضیل استکه بسبب همین ویژگی در نگاه نخست ممکن است روایات با یکدیگر متعارضجلوه کنند. پژوهش حاضر میزان سازگاری یا ناسازگاریمیان این دست از اخبار رامورد بررسی قرار می دهد. از مهم ترین یافته های تحقیق پیش رو اثبات این نکته است که اختلاف میان روایات تفضیلیاز نوع اختلاف بدوی یا ظاهری استکه با تاملدر موضوع هریک از روایات و یا کشف رابطه میان آنهابا یکدیگر و نیز شرایط مخاطب و عناصر دیگری از این دست قابلرفع خواهد بود

کلمات کلیدی

, روایات تفضیل , اصول الکافی , اختلاف الحدیث , تعارض حدیث , فقه الحدیث ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037197,
author = {نقی زاده, حسن and کرمی, فاطمه},
title = {روایات تفضیل در اصول الکافی، هم ساز یا ناسازگار},
journal = {علوم حدیث},
year = {2012},
volume = {17},
number = {2},
month = {September},
issn = {1561-0098},
pages = {57--89},
numpages = {32},
keywords = {روایات تفضیل - اصول الکافی - اختلاف الحدیث - تعارض حدیث - فقه الحدیث -},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روایات تفضیل در اصول الکافی، هم ساز یا ناسازگار
%A نقی زاده, حسن
%A کرمی, فاطمه
%J علوم حدیث
%@ 1561-0098
%D 2012

[Download]