مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران, دوره (11), شماره (1), سال (2013-8) , صفحات (1-12)

عنوان : ( یادگیری پارامترهای شبکه بیزی از داده حاوی مقادیر گمشده )

نویسندگان: کبری اطمینانی , محمود نقیب زاده , مهدی عمادی , امیر رضا رضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یادگیری ساختار شبکه بیزی از داده، در سالهای اخیر توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است. از طرفی یافتن شبکه بیز از داده کامل خود یک مساله چند جمله ای است و پیچیدگی مساله زمانی که داده ناقص است بیشتر می شود. در این مقاله سعی بر آن است تا پارامترهای بهینه را برای یک شبکه بیزی با ساختار مشخص از داده حاوی مقادیر گم شده بیابیم. برای این منظور مفهوم پارامتر موثر را معرفی نمودیم، به طوری که درست نمایی ساختار شبکه به شرط داده کامل شده بیشینه گردد. این روش می تواند به الگوریتمی همچون بیشینه سازی امید ساختاری که به پارامترهای بهینه برای یافتنن ساختار شبکه بیز نیاز دارد متصل شود. در این مقاله ثابت کردیم که روش پیشنهادی از دیدگاه تابع درست نمایی به پارامترهای بهینه شبکه دست می یابد. سرعت روش در مقایسه با روش های شناخته شده قبلی بهتر است و نیز این که به پارامترهای بهتری نسبت به آنها دست می یابد.

کلمات کلیدی

, پارامترهای شبکه بیزی, راست نمایی, شبکه بیزی, مقدار گمشده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037199,
author = {اطمینانی, کبری and نقیب زاده, محمود and عمادی, مهدی and امیر رضا رضوی},
title = {یادگیری پارامترهای شبکه بیزی از داده حاوی مقادیر گمشده},
journal = {مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران},
year = {2013},
volume = {11},
number = {1},
month = {August},
issn = {1682-3745},
pages = {1--12},
numpages = {11},
keywords = {پارامترهای شبکه بیزی، راست نمایی، شبکه بیزی، مقدار گمشده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T یادگیری پارامترهای شبکه بیزی از داده حاوی مقادیر گمشده
%A اطمینانی, کبری
%A نقیب زاده, محمود
%A عمادی, مهدی
%A امیر رضا رضوی
%J مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران
%@ 1682-3745
%D 2013

[Download]