مطالعات تاریخ فرهنگی, دوره (3), شماره (11), سال (2012-6) , صفحات (1-12)

عنوان : ( نقش حکومت های محلی ایرانی نژاد شرق آسیای صغیر در شکل گیری اندیشه بازیابی امپراطوری هخامنشی نزد اشکانیان )

نویسندگان: محمدتقی ایمان پور , روزبه زرین کوب , شهناز حجتی نجف آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شواهد و مدارکی موجود است که نشان می‌دهد شاهان اشکانی با معرفی خود به عنوان وارثان و جانشینان قانونی و مشروع هخامنشیان مدعی مالکیت بر مرزهای آبا و اجدادی خویش گردیدند و با توسل بدین اندیشه یعنی احیای امپراطوری هخامنشی، از آن چون ابزاری برای کسب مشروعیت و توجیه حاکمیت و تثبیت قدرت سیاسی خویش استفاده نمودند. از این‌رو، در مقاله حاضر تلاش شده است با استناد بر منابع و شواهد موجود و با استفاده از شیوه پژوهش‌های تاریخی، نخست نشان داده شود: اشکانیان مدعی وراثت هخامنشیان و احیای امپراطوری هخامنشی بودند، دوم آن‌که این اندیشه در نتیجه و پیامد روابط سیاسی فرهنگی اشکانیان با حکومت‌های ایرانی‌نژاد شرق آسیای صغیر و تحت تأثیر اندیشه سیاسی حکومت‌های مزبور در زمان اشکانیان شکل گرفته است.

کلمات کلیدی

, امپراطوری هخامنشیان, مشروعیت سیاسی, اشکانیان, آسیای صغیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037204,
author = {ایمان پور, محمدتقی and روزبه زرین کوب and شهناز حجتی نجف آبادی},
title = {نقش حکومت های محلی ایرانی نژاد شرق آسیای صغیر در شکل گیری اندیشه بازیابی امپراطوری هخامنشی نزد اشکانیان},
journal = {مطالعات تاریخ فرهنگی},
year = {2012},
volume = {3},
number = {11},
month = {June},
issn = {2008-9945},
pages = {1--12},
numpages = {11},
keywords = {امپراطوری هخامنشیان، مشروعیت سیاسی، اشکانیان، آسیای صغیر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش حکومت های محلی ایرانی نژاد شرق آسیای صغیر در شکل گیری اندیشه بازیابی امپراطوری هخامنشی نزد اشکانیان
%A ایمان پور, محمدتقی
%A روزبه زرین کوب
%A شهناز حجتی نجف آبادی
%J مطالعات تاریخ فرهنگی
%@ 2008-9945
%D 2012

[Download]