پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی, دوره (16), شماره (3), سال (2012-11) , صفحات (89-115)

عنوان : ( نقد مفهوم معنویت در تربیت معنوی معاصر: معنویت دینی و نوپدیدی (تشابه ذاتی یا اشتراک لفظی) )

نویسندگان: حسین باغگلی , بختیار شعبانی ورکی , ابوالفضل غفاری , علی نهاوندی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده است. دو جهتگیری در « تربیت معنوی » هدف اصلی این مقاله بررسی جهتگیریها نسبت به رویارویی با تربیت معنوی عبارت است از: 1 جهتگیری دینی 2 جهتگیری فارغ از دین. در تربیت معنوی با جهتگیری دینی، یک دین خاص محور توجه است و تلقی معنویت عبارت از ارتباط با خالق و آماده شدن برای قرب اوست. در جهتگیری فارغ از دین، ضمن تشکیک در مفروضه های دینی، انسان در وضع جاری مورد توجه است و معنویت تلاشی برای دستیابی به آرامش در موقعیت عدم تعین موجود است. در این مقاله نشان داده شده است که معنی اصطلاح معنویت به عنوان عنصر مشترک در دو جهتگیری با یکدیگر تفاوتهای قابل ملاحظه ای دارد؛ بنابراین با قدری مسامحه می توان اشتراک لفظی را بر تشابه ذاتی این مفهوم در دو رویکرد مورد بررسی، ترجیح داد.

کلمات کلیدی

, معنویت و تربیت معنوی, جهتگیری دینی, جهتگیری فارغ از دین, چالش ادیان در جهان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037222,
author = {باغگلی, حسین and شعبانی ورکی, بختیار and غفاری, ابوالفضل and علی نهاوندی},
title = {نقد مفهوم معنویت در تربیت معنوی معاصر: معنویت دینی و نوپدیدی (تشابه ذاتی یا اشتراک لفظی)},
journal = {پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی},
year = {2012},
volume = {16},
number = {3},
month = {November},
issn = {2251-6972},
pages = {89--115},
numpages = {26},
keywords = {معنویت و تربیت معنوی، جهتگیری دینی، جهتگیری فارغ از دین، چالش ادیان در جهان معاصر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقد مفهوم معنویت در تربیت معنوی معاصر: معنویت دینی و نوپدیدی (تشابه ذاتی یا اشتراک لفظی)
%A باغگلی, حسین
%A شعبانی ورکی, بختیار
%A غفاری, ابوالفضل
%A علی نهاوندی
%J پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی
%@ 2251-6972
%D 2012

[Download]